Контакти

Відділу аспірантури та докторантури

Адреса: 79020, м. Львів, вул. Під Голоском, 19 2 поверх, кім. 229

тел.: роб. (032) 242-23-95

моб. 068-750-01-60

email:

Новини

Інтернет-магазин Zasteli.com.ua вирішив підтримати молодь у прагненні...
Познайомитись  із професією ще до того, як розпочати її, саме під таки...
Сучасний світ прагне інтелектуального та емоційного вдосконалення.Сьог...
Читати всі новини

Додаток 2 до Правил прийому до Української академії друкарства у 2019 році

 

Правила прийому до аспірантури та докторантури
Української академії друкарства у 2019 році

 

Правила прийому до аспірантури та докторантури Української академії друкарства (далі – УАД) у 2019 році розроблені як Додаток до Правил прийому до Української академії друкарства у 2019 році відповідно Закону України «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 11.10.2018 року № 1096 «Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році», «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою КМ України № 261 від 23.03.2016 року.

 І.    Загальні положення

 1.1. Українська академія друкарства (надалі – УАД) оголошує прийом:

 • до аспірантури: на денну, вечірню (очні) та заочну форми навчання для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальностями, наведеними в таблиці 1 до цих Правил (заочна форма навчання виключно на договірній основі);
 • до докторантури: на денну(очну) форму навчання для підготовки здобувачів ступеня доктора наук за спеціальностями, наведеними в таблиці 2 до цих Правил.

1.2. Громадяни України мають право безоплатно навчатись в аспірантурі та докторантурі УАД.

1.3. Фінансування підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі УАД здійснюється:

 • за рахунок видатків державного бюджету (за державним замовленням);
 • за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (на умовах договору).

1.4. Прийом до аспірантури та докторантури УАД на навчання за кошти державного бюджету здійснюється відповідно до затверджених Міністерством освіти і науки України обсягів державного замовлення на підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру в 2019 р.

1.5. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі чи докторантурі за державним замовленням і не захистилася, або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до аспірантури /докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

1.6. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється:

 • на підставі міжнародних договорів України;
 • на підставі договорів, укладених між УАД та закладами вищої освіти (науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;
 • за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (на умовах договору).

1.7. Кількість аспірантів та докторантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, визначається ректором УАД з урахуванням можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва в межах ліцензійного обсягу.

1.8. Прийом до аспірантури та докторантури УАД здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.

1.9. Вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії чи доктора наук не допускається.

1.10. Термін навчання:

 • в аспірантурі – 4 роки;
 • в докторантурі – 2 роки.
Таблиця 1
Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання
в аспірантурі УАД для здобуття наукового ступеня доктора філософії

 

Галузь знань

Спеціальність

Шифр

Назва

Код

Назва

06

Журналістика

061

Журналістика

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

126

Інформаційні системи та технології

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

133

Галузеве машинобудування

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

18

Виробництво та технології

186

Видавництво та поліграфія

 

Таблиця 2
Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання
в докторантурі УАД для здобуття наукового ступеня доктора наук

 

Галузь знань

Спеціальність

Шифр

Назва

Код

Назва

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

126

Інформаційні системи та технології

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

133

Галузеве машинобудування

18

Виробництво та технології

186

Видавництво та поліграфія

 

 

ІІ.  Вимоги до рівня освіти вступників

 

2.1. До аспірантури на денну, вечірню (очні) та заочну форму навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), як правило, з відзнакою.

2.2. До докторантури на денну (очну) форму навчання для здобуття наукового ступеня доктора наук на конкурсній основі приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

 

 

ІІІ. Терміни прийому документів, вступних іспитів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

3.1. Термін подання документів для вступу в аспірантуру та докторантуру: з 26 по 30 серпня 2019 р.

Для вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб термін подання документів продовжується до 05 лютого 2020 р.

3.2. Термін проведення вступних іспитів для вступників в аспірантуру: з 02 по 10 вересня 2019 р.

Для вступників на навчання в аспірантуру за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, які подадуть документи до 05 лютого 2020 р., термін проведення вступних іспитів визначатиметься на черговому засіданні приймальної комісії.

3.3. Термін конкурсного відбору на навчання за державним замовленням: з 11 по 13 вересня 2019 р.

Для вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб термін конкурсного відбору визначатиметься приймальною комісією залежно від часу подання документів та проведення вступних іспитів.

3.4. Термін зарахування до аспірантури та докторантури (за державним замовленням): 01 жовтня 2019 р.

Термін зарахування до аспірантури та докторантури на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб: з 01 жовтня 2019 р. та 01 березня 2020 р.

 

 

 1. IV. Порядок подання та перелік документів для вступу в аспірантуру та докторантуру

 

4.1. Вступники у вказані в розділі 3 цих Правил терміни подають у відділ аспірантури та докторантури УАД такі документи:

для вступу до аспірантури

 • заяву на ім’я ректора УАД зі згодою майбутнього наукового керівника на наукове керівництво (бланк заяви можна отримати у відділі аспірантури та докторантури УАД);
 • особовий листок з обліку кадрів (завірений печаткою і підписом начальника відділу кадрів закладу вищої освіти, підприємства чи організації, де працює вступник);
 • дві фотокартки 3 х 4 см;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (завірені вченим секретарем відповідного закладу вищої освіти або завідувачем відповідної кафедри) та копії цих публікацій.

Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними спеціальності з оцінкою майбутнього наукового керівника;

 • медичну довідку (для осіб з особливими освітніми потребами);
 • диплом магістра із зазначенням відповідної спеціальності та додаток до диплому. Особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, додатково подають ще копію нострифікованого диплома;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів), або міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні B2 – С2 (за наявності);
 • витяг з протоколу Вченої ради академії (факультету) про рекомендацію до аспірантури (за наявності);
 • витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію до аспірантури або мотивований відгук майбутнього наукового керівника;
 • копію трудової книжки (за наявності), завірену печаткою і підписом начальника відділу кадрів закладу вищої освіти, підприємства чи організації, де працює вступник;
 • копію паспорта (1-3 та сторінки, де зазначено останнє місце реєстрації);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • автобіографію;
 • скерування МОН України до цільової аспірантури або клопотання з місця роботи про скерування на навчання до цільової аспірантури з гарантією оплати витрат на підготовку за підписом керівника установи (за наявності);
 • 2 файли (формат А-4);
 • копію військового квитка або приписного свідоцтва (для військовозобов’язаних);
 • один конверт з маркою по Україні.

 

Весь комплект документів подається в окремій папці вступником особисто.

 

для вступу до докторантури

 • заяву на ім’я ректора академії (бланк заяви можна отримати у відділі аспірантури та докторантури УАД);
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником УАД, із згодою бути науковим консультантом;
 • особовий листок з обліку кадрів (завірений печаткою і підписом начальника відділу кадрів закладу вищої освіти, підприємства чи організації, де працює вступник);
 • дві фотокартки 3 х 4;
 • копію трудової книжки (завірену печаткою і підписом начальника відділу кадрів закладу вищої освіти, підприємства чи організації, де працює вступник);
 • копію диплому про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, додатково подають ще копію нострифікованого диплома) та копію додатку до диплому;
 • копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію нострифікованого диплома);
 • копія атестата про присвоєння вченого звання;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (завірені вченим секретарем відповідного закладу вищої освіти) та копії цих публікацій;
 • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію до докторантури;
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради академії (факультету);
 • копію паспорта (1-3 та сторінки, де зазначено останнє місце реєстрації);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • автобіографію;
 • 2 файли (формат А-4);
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних);
 • один конверт з маркою по Україні.

 

Весь комплект документів подається в окремій папці вступником особисто.

 

4.2. Під час подання документів вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
 • оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • оригінал диплому про вищу освіту;
 • оригінал диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук;
 • оригінал атестата про присвоєння вченого звання;
 • військовий квиток або приписного свідоцтва (для військовозобов’язаних).

4.3. Відділ аспірантури та докторантури УАД знаходиться в головному корпусі за адресою: 79020, м. Львів, вул. Під Голоском, 19, другий поверх, кім. 229.

Телефон для довідок: (032) 242-23-95.

Прийом документів для вступу в аспірантуру та докторантуру буде проводитися у вказані вище терміни - з 1200 до 1600.

 

 1. Порядок та процедура вступу до аспірантури та докторантури

 

5.1. Прийом на навчання:

 • до аспірантури УАД здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань;
 • до докторантури УАД здійснюється на конкурсній основі.

5.2. Для організації прийому до аспірантури та докторантури УАД (допуску до вступних іспитів, конкурсного відбору та зарахування) створюється приймальна комісія. Члени приймальної комісії призначаються наказом ректора УАД. До складу цієї комісії входять: проректор з наукової роботи, завідувач відділу аспірантури і докторантури, декани факультетів,  завідувачі відповідних кафедр.

5.3. Усі питання, пов’язані з прийомом до аспірантури та докторантури УАД, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях.

5.4. Приймальна комісія на підставі вчасно поданого комплекту документів та за результатами співбесіди з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату (або поданих наукових праць) приймає рішення про допуск кожного з вступників в аспірантуру до складання вступних іспитів.

Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних іспитів у зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих обов’язкових документів, чи поданням їх після закінчення встановленого терміну.

5.5. Особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури, для підготовки та складання вступних іспитів надається відпустка за місцем роботи згідно з чинним законодавством.

5.6. Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними комісіями, як правило, у кількості 3 – 5 осіб, які призначаються ректором УАД. До складу предметних комісій включаються доктори філософії (кандидати наук) та доктори наук, які проводять наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

5.7. Вступні іспити в аспірантуру для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької, французької в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти);
 • вступного іспиту з філософії (в обсязі вузівської програми);

Для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена  в їх дипломі магістра, рішенням приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

5.8. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендує на зарахування до аспірантури, формуватиметься за формулою:

КО = ВІС + ВІІМ + ВІФ,

де:

ВІС  – результат вступного іспиту зі спеціальності (max – 50 балів);

ВІІМ  – результат вступного іспиту з іноземної мови (max – 25 балів);

ВІФ  – результат вступного іспиту з філософії (max – 25 балів).

Отримані на додатковому іспиті бали не беруться до уваги при формуванні конкурсної оцінки (КО), а лише впливають на рішенні приймальної комісії про допуск до основних вступних іспитів.

5.9. Особи, які склали один або два кандидатські іспити (з філософії чи іноземної мови), при вступі до аспірантури за рішенням приймальної комісії звільняються від відповідних вступних випробувань.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання дійсним міжнародним сертифікатом з іноземної мови рівня В2-С2, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

5.10. Перескладання вступних іспитів не допускається.

5.11. Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні для вступу протягом 12 місяців.

5.12. Право на першочергове зарахування у разі одержання однакової кількості балів на вступних іспитах надається вступникам, які мають:

 • наукові публікації, патент або авторське свідоцтво на винахід;
 • диплом переможця (призера) конкурсів, олімпіад, учасника наукових конференцій;
 • рекомендації Вченої ради УАД (факультету);
 • диплом магістра з відзнакою;
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови.

5.13. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні іспити у визначений розкладом час, які одержали незадовільну оцінку, а також ті, що забрали документи після початку вступних іспитів, до участі в наступних вступних іспитах та у конкурсному відборі не допускаються.

5.14. Вступники, які успішно склали всі іспити, але не набрали достатньої кількості балів для зарахування в аспірантуру за державним замовленням, можуть бути рекомендовані до конкурсного відбору на навчання в аспірантурі за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб (на основі договору).

 

 

 1. VI. Порядок зарахування до аспірантури та докторантури

 

6.1. За результатами вступних іспитів (на основі п.5.7-5.9 цих Правил) приймальною комісією формується рейтинговий список вступників, які рекомендуються до зарахування. Рейтинговий список впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого з врахуванням п.5.12 цих Правил.

6.2. За результатами конкурсного відбору в аспірантуру  приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника та вносить свої рекомендації Вченій раді УАД щодо зарахування до аспірантури.

6.3. На підставі рекомендацій приймальної комісії Вчена рада УАД приймає рішення щодо зарахування вступників в аспірантуру.

На підставі висновків кафедри щодо кожного вступника в докторантуру Вчена рада УАД приймає рішення про його зарахування.

Після прийняття відповідного рішення в Міністерство освіти та науки України подається звіт про фактичний прийом в аспірантуру та докторантуру на навчання за державним замовленням. Після погодження звіту з МОН України видається наказ ректора УАД про зарахування з 01 жовтня 2019 року.

Наказ про зарахування в аспірантуру та докторантуру на місця, що фінансуються за кошти фізичних або юридичних осіб, видається ректором УАД на підставі результатів вступних іспитів, рекомендацій приймальної комісії та відповідного рішення Вченої Ради УАД.

6.4. Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні вступнику повідомляється в п’ятиденний термін з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.

6.5. Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора академії призначається науковий керівник. При необхідності рішенням Вченої ради академії аспіранту може бути призначено два наукових керівника з відповідним розподілом годин навчального навантаження та обов’язків між ними.

6.6. Кожному докторанту одночасно з його зарахуванням та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника рішенням Вченої ради УАД призначається науковий консультант з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.

6.7. Особам, зарахованим за державним замовленням до аспірантури на денну форму навчання, стипендія призначається з дня їх зарахування.

6.8. Для врегулювання відносин між аспірантом (докторантом) та академією укладається договір.

6.9. Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування протягом тижня. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

 

Затверджені «Правила прийому до аспірантури та докторантури Української академії друкарства у 2019 році» діють з 01.07.2019 р. до 30.06.2020 р.