Новини

Інтернет-магазин Zasteli.com.ua вирішив підтримати молодь у прагненні...
Познайомитись  із професією ще до того, як розпочати її, саме під таки...
Сучасний світ прагне інтелектуального та емоційного вдосконалення.Сьог...
Читати всі новини

Кафедра технології додрукарських процесів

 1. Інформаційні технології відтворення кольорових зображень у видавничо-поліграфічній системі.
 2. Технологія опрацювання текстової інформації та комп’ютеризоване верстання, шрифти у видавничо-поліграфічній справі.
 3. Технологія виготовлення друкарських форм та стандартизація і метрологія формних процесів.
 4. Удосконалення сучасних додрукарських процесів поліграфічного виробництва.
 5. Дослідження систем модульного конструювання електронних та друкованих видань.

 

Кафедра технології друкованих і видань і паковань

 1. Наукові засади вдосконалення систем керування технологічних поліграфічних процесів.
 2. Вдосконалення технологій дизайну, конструювання та виготовлення паковань.
 3. Інтенсифікація технологічних процесів виготовлення друкованої продукції.

 

Кафедра інформаційних мультимедійних технологій

 1. Моделювання та оптимізація процесів проектування електронних ресурсів.
 2. Удосконалення технологій електронного видавництва.
 3. Прогнозування якості та розрахунок альтернативних варіантів реалізації технологічних процесів з використанням нечітких множин.
 4. Проектування інформаційних систем.
 5. Інформаційна безпека електронних ресурсів.
 6. Мультимедійні технології та інтерактивні рекламні ресурси.

 

Кафедра книжкової графіки та дизайну друкованої продукції

 1. Образотворчий напрямок.
  • Дослідження у галузі розвитку естампних технік.
  • Створення каліграфічних шрифтів та композицій.
  • Прикладний аспект теорії сучасного образо творення у вітчизняній графіці ХХ ст.
  • Історія книжкової графіки, шрифтів.
  • Мистецтвознавчі дослідження тенденцій сучасного мистецтва, дизайну, освіти, світової культури та українського мистецтва в контексті світового розвитку.
  • Преса української еміграції в світі.
  • Прикладний аспект – вивчення досвіду організації мистецьких творчих акцій.
 2. Дизайн.

2.1.Образотворення фірмового стилю, логотипів.

2.2.Промзразки пакування.

2.3. Впровадження новітніх комп’ютерних технологій у навчальному процесі.

2.4. Розвиток електронних видань.

2.5. Особливості реклами, її розвиток.

2.6. Історія українського кіномистецтва як на території України, так і поза її межами.

 1. Реставрація та реконструкція книг, документів.

3.1.Інтролігаторство в Україні та світі, проблеми збереження та дослідження колекцій рідкісних та картографічних видань.

3.2. Дослідження методик реставрації пам’яток писемності та друку, застосування фізико-хімічних методів досліджень стародруків та картографічних видань.

 

Кафедра автоматизації та комп’ютерних технологій

 1. Математичне забезпечення й інформаційні технології поліграфії.
 2. Алгоритми інформаційних технологій і систем.
 3. Синтез, автоматизація і дослідження математичних моделей алгоритмів інформаційних технологій і систем.
 4. Інформаційні технології опрацювання даних для комп’ютерно-інтегрованих систем.
 5. Інформаційні технології багаторівневого керування точністю макророзмірів поліграфічної продукції у цифрових робочих потоках.
 6. Проектування сервіс-орієнтованих мережевих структур розподіленого опрацювання інформації.
 7. Розроблення алгоритмів функціонування, аналіз і синтез цифрових систем керування поліграфічними об’єктами.
 8. Розроблення нейромережевої інформаційної технології.
 9. Розроблення мікропроцесорних засобів автоматизації та комп’ютерних технологій друкарства.
 10. Захист інформації при проектуванні складних поліграфічних систем.
 11. Розроблення моделей, методів та інструментальних засобів автоматизації для проектування сервіс-орієнтованих мережевих структур розподіленого опрацювання інформації

 

Кафедра поліграфічних та пакувальних машин і технології пакування

 1. Розроблення енергоощадної технології та засобів виготовлення паперово-картонної продукції, удосконалення традиційної технології штанцювання розгорток картонного пакування.
 2. Розроблення систем автоматизованого проектування циклових механізмів поліграфічного та пакувального обладнання.
 3. Розроблення обладнання для безвистійного обрізування книжкових блоків та удосконалення технологічного процесу обробки їх корінця при незшивному клейовому скріпленні.

 

Кафедра технології матеріалів і поліграфічного машинобудування

 1. Розробка методів підвищення довговічності машин та ресурсозберігаючих технологій в машинобудуванні.
 2. Розробка технології та устаткування для розмірної класифікації тонкоподрібнених порошкових матеріалів.
 3. Розробка технологій отримання покриттів для деталей пар тертя в умовах обмеженого змащування.

 

Кафедра інженерної механіки

 1. Аналіз, синтез та застосування важільних механізмів зі змінною довжиною кривошипа у різних галузях промисловості.
 2. Автоматизація розрахунково-конструкторських робіт при проектуванні механізмів та деталей машин.

 

Кафедра поліграфічного матеріалознавства і хімії

 1. Фотополімеризаційноздатні матеріали поліграфічного призначення.

 

Кафедра економіки і маркетингу у ВПК

 1. Формування виробничої стратегії видавництв і поліграфічних підприємств.
 2. Соціально-економічні проблеми науково-технічного розвитку в поліграфії.
 3. Корпоративне управління в умовах розвитку ринкових відносин України.

 

Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

 1. Дослідження стану, проведення аналізу тенденцій та розроблення стратегії розвитку видавничо-поліграфічної галузі України.
 2. Удосконалення системи державного управління видавничо-поліграфічною галуззю як суб’єктом інформаційної безпеки України.
 3. Дослідження трансформаційних процесів в діяльності видавничих структур, поліграфічних підприємств й організацій книжкової торгівлі та розроблення стратегічних орієнтирів їх розвитку в умовах формування інформаційного суспільства.
 4. Стан, проблеми та напрями вдосконалення методології обліку, аналізу та аудиту підприємницьких структур видавничо-поліграфічної галузі.
 5. Формування і реалізація стратегічного менеджменту підприємств видавничо-поліграфічної галузі в умовах становлення інноваційно-інвестиційної моделі економічного зростання.
 6. Фінансово-економічна, кредитна та облікова політика підприємницьких структур видавничо-поліграфічної галузі.

 

Кафедра видавничої справи і редагування

 1. Видавнича справа і редагування в системі сучасних соціальних комунікацій.
 2. Творення сучасного видавничого та рекламного продукту: вироблення нових концептуальних підходів.
 3. Звернення до джерел: досвід українського книго- та пресо видання.

 

Кафедра книгознавства та комерційної діяльності

 1. Книгознавство (історичні та теоретичні аспекти)
  • Історико-книгознавчі дослідження (історія книги, книгознавства, книжкової справи в України і за її межами, репертуар української книги в історичному аспекті).
  • Теорія і методика сучасного книгознавства та бібліографознавства.
  • Соціологія книги і читання у молодіжному середовищі.
  • Пропагування книги і читання: соціокультурні та ринкові аспекти.
 2. Товарознавство книги: теоретичні та практичні (прикладні) аспекти
  • Теоретичні основи товарознавства книги.
  • Асортимент книги (дослідження і моделювання)
  • Товарні властивості книги.
 3. Теорія і практика книготорговельного підприємництва
  • Форми і методи книго розповсюдження: історичний аспект
  • Організація книжкової торгівлі в Україні на сучасному етапі
  • Торговельна логістика у книго розповсюдженні
  • Дослідження засобів впливу на книжковий ринок (застосування усіх засобів маркетингових комунікацій – реклама, пропаганда, «паблик рілейшнз», стимулювання збуту тощо).

 

Кафедра прикладної математики та комп’ютерних інформаційних систем

 1. Математичне моделювання прикладних задач механіки.
  • Математичне моделювання контактних явищ при друкуванні.
  • Проблема термо- та електропружності неоднорідних тіл з дефектами.
  • Математичне моделювання задач механіки в теорії термопружних оболонок і пластин.
  • Задачі еластостатики і еластодинаміки об’ємних та тонкостінних тіл під дією силових та температурних навантажень.
  • Механіка руйнування твердих тіл з тріщинами.
 2. Пошук і опрацювання даних з використанням серверних баз даних і умов програмування.
 3. Удосконалення алгоритмів розв’язування прикладних задач математики та інформатики.
 4. Впровадження у навчальний процес тестових методик моніторингу знань та вмінь студентів.

 

Кафедра математики і фізики

 1. Алгебра і топологія.
 2. Математичний аналіз і рівняння математичної фізики.
 3. Фізика напівпровідників і діелектриків.

 

Кафедра іноземних мов

 1. Дослідження актуальних питань викладання іноземних мов у вищій школі
 2. Теорія і практика перекладу науково-технічного та художнього тексту.
 3. Проблеми лексикології, стилістики, граматики та функціонування таких структур в технічному та художньому текстах.

 

Кафедра суспільно-гуманітарних наук

 1. Ідея громадянського суспільства в Україні – європейський напрямок.
 2. Проблеми та перспективи реалізації компетентнісного підходу в освітній галузі.

 

Кафедра українознавства, документознавства та інформаційної діяльності

 1. Етнонаціональна консолідація українців у процесі боротьби за свою соціально-політичну національну незалежність.
 2. Дослідження виникнення і розвитку українського друкарства.
 3. Вивчення методів інформаційно-документаційного забезпечення прийняття управлінських рішень.

 

Кафедра охорони праці та екології

 1. Розроблення нормативно-правової документації (правила, норми, інструкції, вимоги тощо) з питань охорони праці для підприємств та організації видавничо-поліграфічної галузі України.
 2. Питання екології та захисту у разі надзвичайних ситуацій на поліграфічних підприємствах.
 3. Конституційні права людини у законодавстві України.

 

Кафедра фізичного виховання

 1. Професійно-орієнтована фізична підготовка студентів – майбутніх спеціалістів поліграфічної галузі.
 2. Проблеми рухливої підготовки у масовій фізичній культурі.
 3. Фізичне виховання для людей різного віку.