Новини

20 вересня у конференц-залі Української академії друкарства відбулася...
20 вересня до Української академії друкарства завітав художник книги,...
20 вересня на Вченій Раді УАД ректор академії Богдан Дурняк привітав к...
Читати всі новини

Українська академія друкарства з перших днів свого функціонування стала науковим центром, де генеруються наукові ідеї, опрацьовуються нові технології й удосконалюється устаткування. Становленню й розвитку поліграфії та видавничої справи в Україні значною мірою сприяє діяльність науковців інституту.

Науково-дослідна частина (НДЧ) – структурний підрозділ Української академії друкарства, створений для виконання фундаментальних і пошукових досліджень за рахунок бюджетних і позабюджетних коштів, а також науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт за господарськими договорами з підприємствами й організаціями.

Основні завдання діяльності НДЧ :

 • організація й проведення фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень, спрямованих на реалізацію пріори­тетних напрямів розвитку науки, техніки, наукоємких технологій і освіти, та використання усіх можливостей для підвищення значимості наукової діяльності як основи підготовки інженерних, наукових і педагогічних кадрів;
 • широка участь учених у формуванні та вирішенні соціально-економічних проблем на основі пропозицій національних, міждержавних, галузевих, міжгалузевих, регіональних і міжвузівських науково-технічних програм;
 • організація наукових досліджень у галузі технічних і суспільно-гуманітарних наук;
 • підготовка кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру;
 • широке залучення до науково-технічної діяльності талановитої студентської молоді;
 • забезпечення виконавцям необхідних умов, які стимулюють розроблення технічних і технологічних нововведень, скорочення інноваційного циклу “наука – виробництво” при підвищенні конкурентоспроможності створюваної продукції;
 • підвищення практичної віддачі наукових досліджень з урахуванням кінцевої потреби промисловості та суспільства в їхніх результатах;
 • розвиток і реалізація інтеграції фундаментальних дослід­жень між вищими навчальними закладами, інститутами Націо­нальної академії науки й галузевою наукою;
 • розвиток взаємовигідних міжнародних науково-технічних зв’язків, виконання спільних науково-дослідних проектів при збереженні та захисті національних пріоритетів, міжнародний обмін науково-технічною інформацією й технологіями, спільне опублікування наукових статей і монографій, проведення виставок-ярмарків тощо;
 • організаційне та методичне керівництво винахідницькою та патентно-ліцензійною роботою, захист пріоритету результа­тів наукових досліджень, оформлення заявок на передбачений винахід (відкриття);
 • організація й проведення оглядів-конкурсів на кращу науково-технічну розробку;
 • поновлення експериментальної та матеріально-технічної бази за рахунок централізованих капітальних вкладень, коштів, які передають підприємства та організації, наукової діяльності, продажу ліцензій тощо;
 • проведення науково-технічних конференцій, семінарів, виставок, презентацій тощо;
 • підготовка та поширення рекламних матеріалів НДДКР;
 • нормативно-методичне та інформаційно-довідкове забезпечення наукової й технічної діяльності стандартами України, тематичними матеріалами на паперових і магнітних носіях, комп’ютерними базами даних академії, регіону, головного науково-дослідного центру України з проблем науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ) і ін.;
 • розвиток інфраструктури наукової діяльності.

До складу науково-дослідної частини входять: науково-дослідні лабораторії, відділи патентно-ліцензійної роботи, магістратури, аспірантури та докторантури, бухгалтерія.