Петрів
Роман Іванович

Декан факультету КПІ, доцент
кандидат технічних наук

Кольорові газети, ілюстровані журнали, дитячі книжки, листівки, рекламна продукція, яскрава упаковка з паперу, картону синтетичних плівок і обгорток, марки і гроші, географічні карти і конверти – все виготовляється на поліграфічному автоматизованому устаткуванні.

Без сучасного комп’ютеризованого устаткування не можуть існувати поліграфічна та споріднені галузі промисловості, пов’язані з виготовленням друкованої, паперово-білової, картонажної, пакувальної та інших видів продукції. Поліграфічна техніка дуже різноманітна: це потужні багатофарбові друкарські машини, автоматизовані потокові лінії, комп’ютеризоване редакційно-видавниче устаткування, невеликі машини та величезні агрегати з комп’ютерною системою керування.

Широке впровадження комп’ютерної техніки, перехід до сучасних комп’ютерно-інтегрованих технологій у виробництві, структурно-організаційні зміни у видавничо-поліграфічному комплексі зумовлюють необхідність підготовки фахівців якісно нового рівня.

Наші випускники одержують необхідні знання і спроможні забезпечувати якісне обслуговування, технічно грамотно експлуатувати складну поліграфічну техніку, а також вчаться конструювати, проектувати та виготовляти поліграфічне устаткування. Завдяки отриманим ґрунтовним знанням з гуманітарних, фундаментальних наук, маркетингу та менеджменту і особливо спеціальній фаховій підготовці, перед нашими випускниками відчинені двері державних, акціонерних, спільних, великих і малих приватних підприємств в Україні та за кордоном.

Навчальний процес на факультеті забезпечують досвідчені педагоги, які мають значний доробок у науково-дослідній і винахідницькій роботі, великий педагогічний досвід з підготовки висококваліфікованих фахівців.

Навчання здійснюється за ступеневою системою освіти. Перший етап розрахований на 4 роки. Студенти в цей період вивчають гуманітарні, фундаментальні та спеціальні дисципліни, які відповідають вимогам базової вищої освіти на здобуття кваліфікації бакалавра з інженерної механіки або автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Після одержання диплома бакалавра випускники мають можливість продовжити навчання (другий етап) для здобуття кваліфікації спеціаліста (інженера) – термін навчання 1 рік або магістра – термін навчання 1,5 року.
А ті з них, які особливо проявили себе в навчанні та науковій роботі, скеровуються в аспірантуру, що функціонує при кафедрах факультету. На факультеті здійснюється підготовка фахівців за двома напрямами з 5-ти спеціальностей.

 

ПЕРШИЙ НАПРЯМ – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»:

Спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» та «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва».

Керувати сучасним поліграфічним устаткуванням неможливо без застосування засобiв автоматики і систем, що використовують ЕОМ. Майбутні фахівці поряд з фундаментальними дисциплінами глибоко вивчають: електроніку, мікропроцесорну і комп’ютерну техніку, системи автоматизованого проектування, комп’ютерні видавничі системи та цифрові системи керування поліграфічним устаткуванням.

Основним робочим інструментом спеціалістів цього профілю є обчислювальна техніка – від персонального комп’ютера до спеціалізованих комп’ютерних систем і комплексів.

Випускники досконало володіють роботою на комп’ютерах, можуть створювати алгоритми і програми, проектувати мікропроцесорні системи керування складними технологічними процесами і поліграфічним виробництвом уцілому.

 

ДРУГИЙ НАПРЯМ – «Інженерна механіка»:

Спецiальність «Поліграфічні машини і автоматизовані комплекси».

Це одна з найстаріших базових спеціальностей УАД, підготовка з якої ведеться ще з кінця 40-х років минулого сторіччя. Тисячі випускників цього профілю працюють керівниками поліграфічних підприємств або їх технічних служб, забезпечуючи якісне функціонування складних комплексів устаткування та автоматичних потокових ліній. У наш час поліграфічна техніка є симбіозом найсучасніших досягнень науки, механіки, електротехніки, електроніки, гідравліки, пневматики, оптики та комп’ютерного керування. Для оволодіння цією складною, проте надзвичайно важливою спеціальністю, необхідні ґрунтовні знання з багатьох дисциплін, серед яких чільне місце зай­мають сучасні методи розрахунків та комп’ютерного моделювання. Студенти широко застосовують ПЕОМ упродовж усіх років навчання.

Спеціальність «Машини і технології пакування».

Це відносно молода, сучасна і потрібна спеціальність, що породжена щоденними потребами сучасного життя. Для виготовлення та оформлення пакування з паперу, картону, плівкових матеріалів застосовують багатофарбове друкування та різноманітні способи оздоблення на специфічному поліграфічному устаткуванні. Організацію та керування цими процесами можуть забезпечувати лише висококваліфіковані фахівці, озброєні сучасними знаннями. Фахівці цієї спеціальності одержують глибоку і всебічну комп’ютерну підготовку для реалізації вимог сучасного виробництва, впроваджують нові прогресивні технології, що ґрунтуються на останніх досягненнях науки і техніки.

Спеціальність «Технологія машинобудування».

Сучасний стрімкий розвиток технології машинобудування вносить суттєві корективи в стратегію підготовки фахівця. В наш час важливу роль відіграють малі та середні підприємства, які мають гнучку стратегію реагування на запити ринку, який швидко розвивається. Таку стратегію підприємство може забезпечити при наявності сучасного обладнання (верстати з числовим програмним керуванням), систем автоматизованого проектування технологічних процесів, а також висококваліфікованих фахівців, здатних забезпечити ефективне функціонування таких підприємств. Студенти спеціальності «Технологія машинобудування» здійснюють підготовку за трьома напрямами: класичного технолога-машинобудівника, позаяк без розуміння технології машинобудування та суміжних дисциплін неможливо говорити про ефективну підготовку спеціаліста; користувача програмним забезпеченням технологічних САПР для швидкого проектування технологічних процесів та фахівця, здатного створювати керуючі програми для верстатів з ЧПК на базі наявних прикладних пакетів. З цією метою студенти вивчають сучасні пакети САПР «T-FLEX CAD 2D», «T-FLEX CAD 3D», «T-FLEX/ТехноПро» та модернізуються верстати з ЧПК під комп’ютерне обладнання. Здобуття спеціальності «Технологія машинобудування» створює перспективу швидкої інтеграції молодого спеціаліста у будь-яке підприємство машинобудівного чи сервісного, а вцілому – технічного спрямування.

Якщо Ви цікавитесь сучасною технікою, програмним та апаратним забезпеченням комп’ютерних технологій, ласкаво запрошуємо на наш факультет.