Контакти кафедри ІМ

Адреса: 79020, Львів, вул. Підголоско, 19, УАД

8(032) 242-23-65e-mail:

Завідувач кафедри: доцент, кандидат технічних наук Ясінський Михайло Федорович

Новини

Познайомитись  із професією ще до того, як розпочати її, саме під таки...
Сучасний світ прагне інтелектуального та емоційного вдосконалення.Сьог...
Незважаючи на те, що 26 Book Forum успішно завершився, Українська акад...
Читати всі новини

Навчальна робота кафедри спрямована на розвиток у студентів умінь читати та вико­нувати технічні кресленики, у тому числі й за допомогою комп’ютерної техніки, розрахову­вати та конструювати елементи конструкцій машин і механізмів, правильно визначати пара­метри деталей із умови їхньої міцності, кінематики та динаміки їх роботи, вимог екології та охорони праці при їх експлуатації.

Навчальний процес здійснюється за робочими начальними програмами дисциплін, які періодично оновлюються у відповідності до запитів галузі і вимог вищої технічної школи.

Лаптєв В.О., Гончарук О.С.
Лаптєв В.О., Гончарук О.С.

Для активізації навчального процесу матеріальна база кафедри безперервно поповнюється різноманітними засобами навчання: діапроекторами, плакатами, моделями, лабораторними установками, діючими макетами тощо.

Теоретична механіка, яка читається в другому і третьому семестрах, вводить студентів у світ механічних систем

Лекційні курси постійно вдосконалюються у відповідності з вимогами до підготовки бакалаврів і магістрів. Тому в курсах дисциплін, що читаються на кафедрі, вводяться нові розділи, які висвітлюють сучасний стан машинознавчих наук.

З окремих предметів – теорія механізмів і машин, деталі машин, (раніше підйомно-транспортні машини і технічна механіка – студенти виконують курсові проекти та роботи, метою яких є набуття навиків вирішення комплексних інженерних задач – синтезу виконавчого механізму технологічної або транспортної машини та привода до нього на основі поглибленого вивчення загальних методів структурного, кінематичного й динамічного аналізу та синтезу, а також сучасних розрахункових методів, що забезпечують необхідну міцність, жорсткість, довговічність, витривалість деталей і конструкцій загального машинобудівного й поліграфічного призначення. У студента розвиваються навички самостійної інженерної праці, відповідальності за прийняте рішення, уміння доказово захистити його; набувають досвіду застосування комп’ютерної техніки і дослідницької роботи та оформлення технічної документації у відповідності до вимог нормативної конструкторської документації.

Стельмащук С.Г., Гончарук О.С.
Стельмащук С.Г., Гончарук О.С.

На практичних і лабораторних заняттях у студентів розвиваються навики читання тех­нічних креслеників, методів аналізу, синтезу й конструювання деталей та механізмів. Велику увагу при цьому приділяється застосуванню у навчальному процесі персональних комп’ю­терів. В цьому плані слід відзначити доцента кафедри С.М. Комарова, який фактично одним з перших в Україні ввів нові комп’ютерні технології у навчальні курси.

Комаров С.М.
Комаров С.М.

В центрі уваги кафедри знаходиться підготовка та видання методичної літератури, що постійно оновлюється з врахуванням сучасного стану розвитку техніки (див. папку „Посібники каф інж мех.“).

Одним з напрямків методичної роботи є аналіз успішності студентів, за результатами якого намічаються заходи на удосконалення навчального процесу. Перехід на навчання за Болонською конвенцією суттєво підвищує вимоги як до студентського загалу в питанні систематичної роботи на протязі всього семестру, так і до викладацького складу в питаннях нового методичного забезпечення та організації навчального процесу. Діючий на кафедрі методичний семінар сприяє покращенню якості навчального процесу, створенню сучасних методичних розробок, росту педагогічного досвіду викладачів кафедри.

Короткий зміст робочих навчальних програм навчальних дисциплін, які читаються викладачами кафедри, приведені нижче.

Навчальна дисципліна „Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка“ включає в себе три взаємопов’язаних розділи: „Нарисну геометрію“, „Інженерну графіку“ і „Комп’ютерну графіку“. Ця комплексна дисципліна, яка  читається  на першому і другому курсах, є основою інженерної освіти, оскільки результати інженерної графіки ­– кресленики – є мо­вою техніки, а комп’ютери – чудовим інструментом для побудови цих креслеників. Знання, набуті при вивченні цієї дисципліни, вміння застосовувати її методи для вирішення практичних задач – необхідна умова підготовки інженерів-механіків названих спеціальностей.

Стельмащук С.Г., Гончарук О.С.
Стельмащук С.Г., Гончарук О.С.

Нарисна геометрія – це теоретична основа побудови технічних креслеників, які є графічними моделями конкретних інженерних виробів. Студенти використовують знання з даного предмета при вивченні абсолютної більшості дисциплін, зокрема, деталей машин, теорії машин і механізмів, поліграфічних машин, технології машинобудування тощо. Без глибоких знань нарисної геометрії неможливо на кваліфікованому рівні виконувати всі курсові проекти і роботи, а також завершальний дипломний проект. Нарисна геометрія розвиває у студента репродукційне мислення, поглиблює його в образному, творчому плані, вчить їх правильно зображати на кресленику предмети, аналізувати їх геометричну форму та взаємне розташування елементів, тобто вчить виконувати та читати кресленики.

Пасіка В.Р.
Пасіка В.Р.

Інженерна графіка є логічним продовженням нарисної геометрії. Оволодіння інженерною графікою, набуття стійких навичок і правил виконання креслеників досягається в процесі засвоєння всього комплексу технічних дисциплін упродовж періоду навчання в академії. Вивчення курсу інженерної графіки базується на теоретичних положеннях нарисної геометрії, державних стандартах, ЄСКД та ДСТУ.

Комп’ютерна графіка – розділ, який базується на двох попередніх і вводить студентів у світ сучасних методів створення креслеників та інших графічних зображень за допомогою графічних комп’ютерних систем, зокрема, AutoCAD.

Мета викладання дисципліни „Теоретична механіка“ –  це надання знань для створення розрахункових схем механізмів і конструкцій, розвиток у фахівців навичок для самостійного вирішування технічних задач; надання знань з механіки матеріальних тіл і механічних систем для подальшого вивчення дисципліни інженерного циклу, розвиток інженерного мислення і наукового світогляду; підвищення загальної технічної наукової культури. Основним завданням вивчення теоретичної механіки є засвоєння загальних закономірностей механічного руху і зв’язаної з ним механічної взаємодії матеріальних тіл, а також їх практичне застосування до техніки і технології.

У результаті вивчення теоретичної механіки фахівець повинен знати: основні поняття і закони механіки для використання в розрахункових схемах, кінематичні та динамічні параметри механіки, складати рівняння статики і динаміки та використовувати їх в техніці; методи і алгоритми дослідження рухів тих об’єктів, які з достатньою для практики точністю моделюються за абстракціями теоретичної механіки; роль теоретичної механіки у технічному процесі.

Пасіка В.Р.
Пасіка В.Р.

Основною метою вивчення дисципліни „Опір матеріалів“ є ознайомлення студентів з основними методами розрахунків елементів конструкцій на міцність, жорсткість (цупкість) та стійкість, а також набуття навиків самостійного виконання інженерних розрахунків. Основним завданням вивчення дисципліни є засвоєння студентом інженерних розрахунків елементів конструкцій на міцність, жорсткість та стійкість. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні поняття науки про міцність та методи вибору допустимих напружень; методику розрахунків елементів конструкцій на міцність, жорсткість (цупкість) статично визначених стержневих систем та елементів конструкцій при осьовому навантаженні, крученні та згині; методи розрахунків на міцність елементів конструкцій при складних видах деформацій; методи розрахунків найпростіших пружних стержневих систем на стійкість, елементів конструкцій при дії дин­а­мічних навантажень та витривалість; розрахунок статично-невизначених систем методом сил; експериментальні методи дослідження механічних властивостей (міцність, пружність, пластичність) матеріалів та визначення переміщень перерізів елементів конструкцій.

Стельмащук С.Г., Гончарук О.С.
Стельмащук С.Г., Гончарук О.С.

Метою викладення дисципліни "Теорія механізмів і машин" є: забезпечення знань за­гальних методів дослідження та проектування кінематичних схем механізмів, необхідних для створення нових або поліпшення роботи вже існуючих машин, обладнання, пристроїв та при­­ладів, які б відповідали вимогам ефективності, точності, надійності та економічності; навчити розуміти загальні принципи реалізації руху за допомогою механізмів, їхню взає­модію в машині; навчити системному підходу при проектуванні машин і механізмів, знахо­дженню оптимальних параметрів за умовами роботи; показати необхідність створення як самостійних алгоритмів і програм для розрахунку параметрів механізму, так і застосування готових пакетів програм. Завданням вивчення дисципліни є засвоєння  основ побудови машин і механізмів, вивчення кінематичних характеристик механізмів, дослідження руху машин і механізмів з твердими ланками, силовий аналіз та зрівноважування механізмів, тертя в машинах і механізмах, віброактивність і віброзахист, синтез важільних механізмів, синтез механізмів маніпуляторів та промислових роботів, синтез зубчастих і кулачкових механізмів, керування рухом виконавчих органів машин та систем. У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: основні види механізмів та машин, їх кінематичні та динамічні характеристики; принцип роботи окремих механізмів та їх взаємодію в машині; основні методи кінетостатичного та динамічного дослідження ме­ха­нізмів та машин.

Пасіка В.Р.
Пасіка В.Р.

Метою вивчення дисципліни "Деталі машин та основи конструювання" є ознайом­лення студентів із сучасними методами проектування та конструкціями деталей машин загального призначення та транспортувальних машин поліграфічних підприємств, надання базової конструкторської підготовки в галузі проектування деталей і вузлів машин загаль­ного призначення, вивчення методів розрахунку i конструювання типових деталей та вузлів машин i механізмів на основі їх функціональної класифікації. Завданням вивчення  дисципліни є: вивчити основи теорії, розрахунків та конструювання вузлів й окремих деталей машин, елементи підйомно-транспортуючих машин, а також завершити загальноінженерну підготовку майбутніх інженерів-механіків, підготувати їх для вивчення конструкцій і розрахунків деталей і вузлів поліграфічних машин у спецкурсах, що читаються на старших курсах. Дана дисципліна містить основи теорії, розрахунків та кон­ст­руювання деталей і вузлів машин, підйомно-транспортуючих машин, формує у студентів навички проектування типових деталей і вузлів сучасних машин. Студенти вивчають приз­начення типових деталей і вузлів, особливості їх конструкцій i функціонування в готовому виробі, основні критерії роботоздатності деталей і вузлів, методи їх розрахунку й конструю­вання, можливості систем автоматизованого проектування деталей, методи оптимального проектування. Вони вчаться оцінювати технічне завдання, ставити й вирішувати задачі скла­дання кінематичних схем механізмів і розрахункових схем деталей і вузлів, вибирати робочу методику проектування й використовувати її, визначати матеріал i конструктивне виконання деталі або вузла, розробляти ескізи креслеників, складальні та робочі кресленики. У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: основні критерії роботоздатності деталей машин та причини їх виходу з ладу; основи теорії і розрахунку деталей і вузлів машин, їх властивості та галузі застосування; методи проектування деталей та вузлів машин загального призначення; основи автоматизації розрахунків та конструювання деталей машин; конструкції і методи проектування типових підіймально-транспортуючих машин, що застосовуються в поліграфічному виробництві.

Стельмащук С.Г., Гончарук О.С.
Стельмащук С.Г., Гончарук О.С.

Мета викладання дисциплін „Прикладна механіка і основи конструювання“ та „Технічна механіка”, які читаються для студентів немеханічних спеціальностей  – надати студентам знання та навички, необхідні для наступного вивчення поліграфічних машин й іншого обладнання, у подальшій його роботі інженером безпосередньо в умовах виробництва. Завданням вивчення  дисциплін є: надати студентам знання про машини, механізми та вузли загального машинобудування, методику побудови машин, механізмів, деталей, методи їх розрахунку на міцність, жорсткість, зносостійкість, розвиток інженерного мислення. У результаті вивчення цих дисциплін студент повинен знати: загальні принципи побудови машин, їх складових (вузлів, механізмів), методи розрахунку за критеріями роботоздатності, конструювання окремих механізмів, складальних одиниць, деталей з широким використанням обчислювальної техніки та комп’ютерної графіки.

 

Стельмащук С.Г., Гончарук О.С.
Стельмащук С.Г., Гончарук О.С.