Контакти кафедри ІМ

Адреса: 79020, Львів, вул. Підголоско, 19, УАД

8(032) 242-23-65e-mail:

Завідувач кафедри: доцент, кандидат технічних наук Ясінський Михайло Федорович

Новини

Познайомитись  із професією ще до того, як розпочати її, саме під таки...
Сучасний світ прагне інтелектуального та емоційного вдосконалення.Сьог...
Незважаючи на те, що 26 Book Forum успішно завершився, Українська акад...
Читати всі новини

Кафедра інженерної механіки

 

Однією з кафедр факультету комп’ютерної поліграфічної інженерії  УАД є кафедра інженерної механіки, яку у 1998 року створено на базі  двох кафедр – кафедри деталей машин і кафедри нарисної геометрії та машинобудівного креслення.

У серпні – вересні 1983 року кафедру було переведено в новий навчальний корпус по вул. Підголоско, 19. Кафедра, яка знаходиться в головному корпусі УАД,  займає приміщен­ня загальною площею 470 м2, де працюють три навчальні лабораторії (опору матеріалів, тео­рії машин і механізмів, деталей машин), зал курсового проектування, два кабінети з інженер­ної механіки та два комп’ютерних класи.

У даний час викладачі кафедри забезпечують навчальний процес на двох факультетах – факультеті комп’ютерної поліграфічної інженерії  та факультеті видавничо-поліграфічної, інформаційної технології денної та заочної форм навчання: нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка, нарисна геометрія та інженерна графіка, геометричне моделювання на ПЕОМ, теоретична механіка, прикладна механіка і основи проектування, опір матеріалів, тео­рія механізмів і машин, деталі машин і основи конструювання.

За останні десятиліття на кафедрі захищено 15 кандидатських і дві докторські дисертації, видано низку монографій, посібників і методичних розробок. що дозволило досягти оптимального рівня методичного забезпечення дисциплін кафедри і впровадити рейтингову систему контролю знань студентів.

В останні два десятиріччя з урахуванням сучасних тенденцій кафедра має значні до­сяг­­нення в комп'ютеризації навчального процесу – широко впроваджуються новітні комп’ю­терні технології у викладання навчальних дисциплін, зокрема, в курсове проектування меха­нізмів і деталей машин, поглиблює підготовку бакалаврів з комп’ютерного  моделювання. Для на кафедрі функціонують два сучасні комп’ютерні класи.

Успішне застосування комп’ютерної техніки досягається відповідним програмним і методичним забезпеченням, розробленим безпосередньо доцентом С.М. Комаровим, а також запозиченим. Широко використовується AutoCAD, яка впроваджена в навчальний процес для автоматизованого створення креслень і твердотільних моделей. На її основі створено пакети програм розрахунку і проектування деталей машин. Переважна більшість  студентів для виконання розрахункової і графічної частини курсових проектів з деталей машин і ТММ використовує комп’ютерну техніку.

Можливості кафедри розширено за рахунок підключення її комп’ютерів до мережі Internet та електронної пошти.

У зв'язку з комп’ютеризацією дисциплін кафедри розширено й напрямки студентської наукової роботи. За її результатами студенти від кафедри з 1997 року стають постійними при­зерами зональних і всеукраїнських предметних олімпіад, студентських наукових кон­ференцій та конкурсів.

В останні роки кафедра стала стратегічним партнером всесвітньо відомої фірми AutoDesk, при кафедрі створено відповідний навчальний центр. Доцент Комаров С.М. є персональним представником цієї фірми в УАД. Дякуючи цьому, студенти і викладачі мо­жуть безоплатно користуватися розробками  AutoDesk.

На кафедрі в різні роки працювали, докладаючи багато зусиль та енергії в підготовку спеціалістів для видавничо-поліграфічного комплексу України: професори А.Б. Кусліцький, П.В. Топольницький , А.Н. Тинний, В.Р. Пасіка,  доценти В.Г. Шпиця, В.І. Яковлєва, В.Й. Заярний, Н.А. Рабінович, Д.В. Чабан, Є.І. Котолюз, В.О. Лаптєв, старші викладачі І.Й. Кури­ло, К.Й. Кропивницька, А.Ф. Ланденок, О.Я. Печерський, В.Б. Селенко, асистенти О.М. Бем, Н.Г. Переверзій, Б.І.

 Основні теми наукової роботи студентів:

 Аналіз та синтез механізмів поліграфічних машин

  1. 3D-моделювання і візуалізація вузлів і деталей машин
  2. Розрахунки деталей машин

 Напрямки роботи з студентами:

  1. Участь у олімпіадах
  2. Участь у конкурсах
  3. Участь у науково-технічних конференціях
  4. Участь у заходах компанії Autodesk

 З 2000 року наші студенти вибороли 19 призових місць на Всеукраїнських олімпіадах та отримали 20 дипломів, як переможці Всеукраїнських і

Навчальна робота кафедри спрямована на розвиток у студентів умінь читати та вико­нувати технічні кресленики, у тому числі й за допомогою комп’ютерної техніки, розрахову­вати та конструювати елементи конструкцій машин і механізмів, правильно визначати пара­метри деталей із умови їхньої міцності, кінематики та динаміки їх роботи, вимог екології та охорони праці при їх експлуатації.

Навчальний процес здійснюється за робочими начальними програмами дисциплін,

Історичний екскурс

На кафедрі інженерної механіки абсолютна більшість викладачів - доценти, кандида­ти технічних наук. Різними шляхами прийшли вони до своїх наукових ступенів і звань. Але всі активно займалися і продовжують займатися науковою роботою, яка є безперечною осно­вою навчальної роботи. Вже перший завідувач кафедри В.Г. Шпиця проводить наукові до­слідження в області застосування пластмас в машинобудуванні і створенні автоматів для хо­лодного накочування дрібномодульних

Окремо слід відзначити співпрацю з відомою компанією Autodesk. З 2013 року УАД є офіційним стратегічним партнером Autodesk в розробці і реалізації програм професійної освіти, про що було підписано відповідну угоду. Згідно з угодою і наказом по академії на базі кафедри інженерної механіки створено освітній центр Autodesk, а координатором навчальних програм Autodesk призначено доцента Комарова С.М. Наші студенти активно використовують ліцензійне