Контакти кафедри ПМКІС

Адреса: 79020, Львів, вул. Підголоско, 19, УАД кім. 314, 315, 402а, 302, 301

8(032)242-23-828(032)242-2362 e-mail: http://www.pmkis.uad.lviv.ua/https://www.facebook.com/pmkisUAD/https://twitter.com/KPMiKIS

Новини

Познайомитись  із професією ще до того, як розпочати її, саме під таки...
Сучасний світ прагне інтелектуального та емоційного вдосконалення.Сьог...
Незважаючи на те, що 26 Book Forum успішно завершився, Українська акад...
Читати всі новини

Анотації дисциплін:

(Короткий опис згідно зі стандартом інформаційного пакету)

Економічна інформатика (бакалаврат “Економіка і підприємництво”)

Мета дисципліни: формування знань про принципи побудови та функ­ціонування обчислювальних машин, організацію обчислюва­льних процесів на персональних комп’ютерах та їх алгоритмі­зацію, програмне забезпечення персональних комп’ютерів і комп’ютерних мереж, а також ефективне використання сучас­них інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.
Зміст дисципліни: Предмет, методи і завдання дисципліни. Теоретичні основи економічної інформатики. Системне забезпечення інформаційних процесів. Мережні технології. Застосування Інтернету в економіці. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації. Основи ВЕБ-дизайну. Програмні засоби роботи зі структурованими документами. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних. Основи офісного програмування. Службові програми. Призначення та застосування програм архівування інформації. Основи захисту комп’ютера від шкідливого програмного забезпечення. Експертні і навчальні системи. Перспективи розвитку інформаційних технологій.

 

Інформаційні системи і технології на підприємствах (бакалаврат “Економіка і підприємництво”)

Мета дисципліни: Формування системи теоретичних і практичних основ створення та функціонування комп’ютерних інформаційних систем і технологій в управлінні підприємствами.
Зміст дисципліни: Основні поняття і роль інформаційних систем та технологій в управлінні підприємствами. Економічна інформація на підприємствах і засоби її формалізованого опису. Сучасні підходи до розроблення і впровадження інформаційних систем на підприємствах. Структурне проектування інформаційних систем. Технічне і робоче проектування інформаційних систем. Об’єктне проектування інформаційних систем. Упровадження, супровід і керування якістю інформаційних систем. Інформаційні системи управління трудовими ресурсами. Інформаційні системи оброблення бухгалтерської інфор­мації. Інформаційні системи оброблення маркетингової інфор­мації. Інтегровані інформаційні системи управління підприємствами.

Оптимізаційні методи та моделі (бакалаврат “Економіка і підприємництво”)

Мета дисципліни: формування системи знань з методології та інструментарію побудови і використання різних типів економіко-математич-них моделей.
Зміст дисципліни: Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки. Оптимізаційні економіко-математичні моделі. Задача лінійного програмування та методи її розв’язування. Теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач. Цілочислове програмування. Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем. Аналіз та управління ризиком в економіці. Система показників кількісного оцінювання ступеня ризику. Принципи побудови економетричних моделей. Парна лінійна регресія. Лінійні моделі множинної регресії. Узагальнені економетричні моделі. Економетричні моделі динаміки.

 

Інформаційні технології та системи (бакалаврат “Товарознавство і торгівельне підприємництво”)

Мета дисципліни: розширення та поглиблення знань з тенденцій розвитку інформації та систем її обробки; здобуття теоретичних та практичних знань з організаційно-методо­логічних основ побудови та функціону­вання ком­п’ютерних інформаційних систем.
Зміст дисципліни: основні тенденції розвитку інформації та систем її обробки; загальні принципи функціонування програ­мних систем та інфор­маційних технологій, що використовуються у практиці роботи товарознавців та експертів; теорія та практика роботи у локальних та глобальних комп’ютерних мережах, з інформацією у WEB-просторі, з електронною поштою; вико­ристання пошукових систем для практичних потреб товарознавства і книжкової комерції; використання можливостей програм пакету MS Office для формування баз даних, професійних документів; оперування інформаційними базами.

Інформатика (бакалаврат “Видавничо-поліграфічна справа”)

Мета дисципліни: Формування сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної грамотності студентів, набуття практичних навичок роботи на сучасних ПК і використання сучасних інформаційних технологій для розв’язування різноманітних задач у процесі навчання та у подальшій фаховій і науково-технічній діяльності.
Зміст дисципліни: Огляд існуючих ПК; характеристики та принцип дії ПК. Основи роботи з файловою системою за допомогою операційної системи MS WINDOWS, технології електронної обробки тексту та баз даних засобами пакету MS Office, програмування на Object Pascal у середовищі візуального програмування Delphi, а також використання сучасних мережевих технологій при пошуку та опрацюванні інформації.

Прикладне програмування (бакалаврат “Видавничо-поліграфічна справа”)

Мета дисципліни: Вивчення і застосування розповсюджених мов програмування сценаріїв JavaScript і РНР для створення інтерактивних електронних видань і Web-сторінок.
Зміст дисципліни: Основні принципи об’єктного програмування. Динамічний HTML, специфікації XML і DOM. Каскадні таблиці стилів CSS. Основні елементи мови скриптів JavaScript. Вивчення основ створення сценаріїв. Об’єктна модель браузера і документа. Вбудовані і користувацькі об’єкти. Події, опрацювання подій. Візуальні ефекти. Робота з вікнами і фреймами. Опрацювання форм і баз даних у JavaScript. Робота з файловою системою і реєстром Windows засобами JavaScript. Особливості налаштування робочого середовища способом конфігурування Web-серверa Apache і мови скриптів PHP. Програмні засоби для облаштування локального сервера. Базові конструкції PHP. Дані, вивід даних на HTML-сторінку. Опрацювання HTML-форм засобами PHP. Взаємодія РНР з сервером баз даних MySQL. Робота з базами даних у Web-документах.

Введення до комп’ютерних технологій (бакалаврат  ”Графіка”)

Мета дисципліни: Вивчення основних принципів і технологічних особливостей комп’ютерного опрацювання текстової та ілюстративної інформації у додрукарському виробництві. Вивчення техніки і технології вводу, опрацювання і виводу інформації.
Зміст дисципліни: Інформаційні технології, їх роль і місце у сучасному суспільстві. Архітектура та принципи функціонування ПК. Технологія роботи у середовищі графічної операційної системи Windows. Створення, редагування та форматування текстових документів засобами MS Word. Основи побудови локальних комп’ютерних мереж та їх місце у сучасних інформаційних системах, мережеві засоби Windows. Інтерфейс користувача і технологія роботи у мережі Internet. Основи HTML. Принципи побудови інтерфейсу користувача в сучасних видавничих системах та побудови на комп’ютері растрових та векторних зображень. Службові програми. Призначення та застосування програм архівування інформації. Основи захисту комп’ютера від шкідливого програмного забезпечення.

Комп’ютеризація художньо-видавничого процесу (бакалаврат “Графіка”)

Мета дисципліни: Вивчення основних принципів і технологічних особливостей комп’ютерного опрацювання текстової та ілюстраційної інформації в додрукарському виробництві; вивчення техніки і технології вводу, обробки і виводу інформації.
Зміст дисципліни: Основи видавничих процесів. Структура комп’ютерних видавничих систем (КВС). Текстові процесори для вводу та обробки текстової інформації. Технологія комп’ютерного верстання. Технології вводу зображень в КВС. Формати графічних зображень. Основи кольорометрії в КВС. Технологія комп’ютерної обробки растрових зображень. Технологія комп’ютерної обробки векторних зображень. Кольороподіл зображень. Растрування зображень. Технології виводу зображень в КВС. Технології електронного видавництва.

Операційні системи (спеціаліст/магістр “Видавничо-поліграфічна справа”)

Мета дисципліни: Отримання знань про функціонування і класифікацію сучасних поширених операційних систем. Робота у кількох сучасних операційних системах (MS Windows, Linux, MacOS).
Зміст дисципліни: Функції та класифікація операційних систем (ОС). Підготовка жорсткого диска до встановлення різних ОС. Файлові системи. Користувацькі інтерфейси. Мережеві ОС. Загальна характеристика і особливості функціонування сімейств сучасних поширених ОС: MS Windows, MacOS, Unix, Linux. Мотивація вибору ОС для потреб видавничої справи та поліграфії. Оптимізація ОС для користувацьких потреб. Обслуговування різних ОС.

Видавничі бази даних (спеціаліст/магістр “Видавничо-поліграфічна справа”)

Мета дисципліни: отримання знань про інформаційну структуру сучасного видавництва, сховища даних, методику проектування видавничих баз даних, засоби організації зберігання, керування, пошуку і аналізу інформації; вивчення програмних середовищ, які реалізують керування даними.
Зміст дисципліни: Формати даних і конвертація їх для різних типів баз даних. Моделі баз даних. Класифікація СУБД. Робота у середовищі Visual FoxPro. Мова запитів SQL. Вільне програмне забезпечення. Web-сервер Apache, сервер баз даних MySQL. Робота у режимі консолі MySQL. Користувачі і привілеї. Типи даних. Дампи баз даних. РНР-функції для роботи з базами даних. Ввід даних з HTML-форми у базу на сервері і публікація даних на Web-сторінках.

Математична статистика і опрацювання даних (спеціаліст/магістр “Видавничо-поліграфічна справа”)

Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань і практичних навичок з основ імовірнісно-статистичного апарату, основних методів кількісного вимірювання випадковості дії факторів, що впливають на будь-які процеси, засад математичної статистики, яка використовується під час планування, організації та проведення експериментальних досліджень, оцінювання якості продукції, системного аналізу  технологічних процесів.
Зміст дисципліни: Первинне опрацювання статистичних даних. Статистичне (точкове та  інтервальне) оцінювання параметрів розподілу. Перевірка статистичних гіпотез.  Елементи теорії регресії. Елементи дисперсійного аналізу. Елементи теорії кореляції. Елементи кластерного аналізу.

Інформатика (бакалаврат “Інженерна механіка”)

Мета дисципліни: освоєння роботи з сучасними комп’ютерами на рівні користувача, оволодіння сучасним програмним забезпеченням, одержання знань з теорії та практики програмування, отримання практичних навичок розв’язування  інженерно-технічних задач з допомогою програмних засобів.
Зміст дисципліни: Загальна будова ЕОМ. Призначення основних частин ЕОМ та периферійних пристроїв. Операційні системи. Основи роботи з операційною системою. Використання засобів табличного редактора Excel для вирішення інженерних задач і візуалізації даних. Інструментальні засоби швидкісної розробки про­грам (RAD). Засоби візуального програмування у середовищі Delphi. Основні типи алгоритмів. Засоби візуального програмування у середовищі MathCAD. Розв’язування інженерно-технічних задач за допомогою програмних засобів.

Числові методи (бакалаврат “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”)

Мета дисципліни: вивчення методів розв’язування задач та їх програмування з урахуванням сучасних тенденцій розвитку цієї галузі, отримання практичних навичок застосовування одержаних знань для розв’язування актуальних інженерних та науково-технічних задач різної складності з використанням сучасних комп’ютерних технологій.
Зміст дисципліни: Представлення чисел. Поліноміальна інтерполяція. Апроксимація функцій. Наближене знаходження коренів рівнянь. Чисельне розв’язування систем алгебраїчних рівнянь. Наближене інтегрування та диференціювання.

Програмування та алгоритмічні мови (бакалаврат “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”)

Мета дисципліни: набуття студентами навичок побудови алгоритмів обробки простих та структурованих даних, оволодіння методиками блочного, модульного та об’єктного програмування на базі мови програмування Borland Pascal .
Зміст дисципліни: Загальна характеристика програмного забезпечення. Базові поняття: структура програми, поняття типу, характеристика типів, особливості простих типів.  Оператори та їх використання. Структуровані типи даних: масиви, рядки, множини, записи. Процедури та функції користувача. Динамічні змінні. Вказівники. Об’єктно орієнтоване програмування. Стандартні модулі та їх використання.