Контакти кафедри ПМКІС

Адреса: 79020, Львів, вул. Підголоско, 19, УАД кім. 314, 315, 402а, 302, 301

8(032)242-23-828(032)242-2362 e-mail: http://www.pmkis.uad.lviv.ua/https://www.facebook.com/pmkisUAD/https://twitter.com/KPMiKIS

Новини

Познайомитись  із професією ще до того, як розпочати її, саме під таки...
Сучасний світ прагне інтелектуального та емоційного вдосконалення.Сьог...
Незважаючи на те, що 26 Book Forum успішно завершився, Українська акад...
Читати всі новини

Кафедра інформаційних мультимедійних технологій

Огірко
Ігор Висильович

завідувач кафедрою, професор 
д.ф.-м.н

Кафедра прикладної математики і комп’ютерних інформаційних систем (до 1999 р. -  кафедра прикладної математики) була  утворена на базі кафедри вищої математики та теоретичної механіки  у січні 1992  року на потребу часу, коли  став особливо бурхливим розвиток прикладних аспектів математики, комп’ютеризація всіх напрямів виробничого та навчального процесу.   Історичні корені кафедри сягають 1946 року, коли після переведення з Харкова до Львова в Українському поліграфічному інституті була утворена кафедра фізики і математики. Протягом 1966-1968 р.р. на кафедрі були створені перші обчислювальні лабораторії, а потім на цій базі у 1976 році був утворений обчислювальний центр.
Задовільняючи невпинно зростаючі наукові та виробничі потреби у спеціалізованому програмному забезпеченні кафедра з 1994 року починає розробляти власні програмні продукти для супроводу адміністративних потреб вищого навчального закладу. Була розроблена низка інформаційних систем (ІС), які успішно апробувалися та впроваджені в навчально-організаційний процес УАД. Серед них варто згадати "Деканат", "Відділ кадрів", "Абітурієнт", тощо. Як особливо актуальну можна відзначити сучасну мережеву ІС «УАД-Тестування» для on-line контролю знань з використанням серверної бази даних MySQL і засобів Apachе, PHP, спрямовану також на інтерактивне навчання та інтегровану у віртуальне навчальне середовище (ВНС) УАД.  
Відштовхуючись від потреб навчання фахівців всіх напрямів підготовки УАД, на кафедрі проводиться політика уніфікації та універсалізації змістової частини навчальних дисциплін з одночасним виокремленням спеціальних знань, вмінь та навичок. Стрімкі темпи появи на ринку новітніх комп’ютерних технологій диктують особливий ритм розробки методики вивчення комп’ютерно-орієнтованих дисциплін, що ставить перед викладачами кафедри масштабні за об’ємом, але дуже обмежені у термінах виконання завдання.
Кафедра ПМіКІС є одним із лідерів впровадження у навчальний процес новітніх технологій навчання на засадах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Зараз кафедра оснащена сучасним комп'ютерним обладнанням, засобами мультимедіа. Для навчального процесу використовуються два комп’ютерних класи, в т.ч. лабораторія тестування якості знань студентів. З ініціативи кафедри в УАД впроваджено в навчальний процес електронне видавництво навчальної та методичної літератури як складова ВНС, створена електронна бібліотека таких видань для потреб студентів.
За роки існування кадровий потенціал кафедри невпинно зростав. В різний час було захищено одну докторська та п'ять кандидатських дисертацій.  Науково-дослідна робота кафедри проводиться у таких напрямах: - Математичне моделювання прикладних задач механіки; - Пошук і опрацювання даних з використанням серверних баз даних і мов програмування; - Удосконалення алгоритмів розв’язування прикладних задач математики та інформатики.
Працівники кафедри є постійними учасниками всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, симпозіумів з відповідних напрямів наукових досліджень. Зокрема, це „Квалілогія книги” та „Комп’ютерні технології друкарства”, щорічний Польсько-Український науковий симпозіум «Актуальні задачі механіки неоднорідних середовищ», Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків, Міжнародна науково-технічна конференція "Актуальні проблеми прикладної механіки та міцності конструкцій", Міжнародна науково-технічна конференція "Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій", а також звітні наукові конференції УАД. З 2009 року кафедра є співорганізатором щорічної міжнародної науково-практичної конференції FOSS з питань вільного програмного забезпечення.
За останні роки статті викладачів кафедри можна зустріти в провідних наукових журналах світу, які індексуються в науково-метричних базах Scopus, Web of Science, Copernicus  тощо.
Мистецтво навчати є невідривною частиною мистецтва виховувати. У 2010 році великого резонансу набуло Свято Вишиванки, започатковане кафедрою разом із органами студентського самоврядування. Активно і плідно працює осередок Союзу українок, знаходять своє натхнення у піснях співробітники кафедри, які майже повним складом входять до самодіяльного хору працівників Академії. На дозвіллі викладачі кафедри захоплюються спортом, туризмом, художньою фотографією, є активними поборниками здорового способу життя.

Піскозуб Йосиф Збігневич, завідувач кафедрою
Піскозуб Йосиф Збігневич, завідувач кафедрою
Горечко Романа Романівна
Горечко Романа Романівна
Горечко Олександр Миколайович
Горечко Олександр Миколайович
Базилюк Ксенія Федорівна
Базилюк Ксенія Федорівна
Флячок Володимир Михайлович
Флячок Володимир Михайлович
Каторож Ірина Валеріївна
Каторож Ірина Валеріївна
Піскозуб Любов Григорівна
Піскозуб Любов Григорівна
Хомета Тарас Михайлович
Хомета Тарас Михайлович
Самборська Марія Василівна
Самборська Марія Василівна
Оліярник Назар Романович
Оліярник Назар Романович

Анотації дисциплін:

(Короткий опис згідно зі стандартом інформаційного пакету)

Економічна інформатика (бакалаврат “Економіка і підприємництво”)

Мета дисципліни: формування знань про принципи побудови та функ­ціонування обчислювальних машин, організацію обчислюва­льних процесів на персональних комп’ютерах та їх алгоритмі­зацію, програмне забезпечення персональних комп’ютерів і комп’ютерних мереж, а також ефективне використання сучас­них інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.
Зміст дисципліни: Предмет, методи і завдання дисципліни. Теоретичні основи