Контакти кафедри ТДП

Адреса: вул. Личаківська, 3, м. Львів, Україна 79004

8(032) 276-55-83e-mail: Кафедра ТДП у facebook

Завідувач кафедри д.т.н., професор Ковальський Богдан Михайлович

Новини

Інтернет-магазин Zasteli.com.ua вирішив підтримати молодь у прагненні...
Познайомитись  із професією ще до того, як розпочати її, саме під таки...
Сучасний світ прагне інтелектуального та емоційного вдосконалення.Сьог...
Читати всі новини

Розробка нових методів опрацювання цифрових видавничих оригіналів, в т.ч. створення інформаційної моделі побудови колірного тіла друкарських фарб, інформаційної технології корекції зображення на основі перетворення колірних даних у різних системах, пошук оптимального співвідношення друкарських фарб для відтворення будь-якого оригіналу, що повинно забезпечити однозначність перетворення кольорів цифрового зображення в кольори друкарського відбитку та значну економію кольорових фарб.

Науковцями проводиться робота над вдосконаленням нової інформаційної технології кольороподілу для чотирифарбового та багатофарбового друку. Створюється нове спеціалізоване програмне забезпечення для апробації аналітичних моделей.

Ведеться робота у напрямі дослідження типографіки та семіотики: підходи до класифікації шрифтів, історія, естетика та інструменти, об’єктивні параметри шрифту.

Проведена робота по удосконаленню технології відтворення зображень растровими скануючими пристроями виведення. Опрацьовується технологія прогнозування якості проектування та реалізації монтажних спусків книжкових видань.

На кафедрі велика увага приділяється вдосконаленню формних процесів, покращенню механічних, фізико-хімічних властивостей формних пластин таі розробці нових видів матеріалів.

 

Публікації працівників кафедри за 2012-2016рр.

Посібники

1

Кульчицька Х. Б., Предко Л.С.

Практикум із проектування видавничо-поліграфічних процесів: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів

Львів : Укр. акад. дру-карства, 2016. ― 200 с.

2

Гринда І.Г.,

Лемик С.О.,

Пашуля П.Л., Предко Л.С.,

Сидоряк Ю.Т.,

Сокол О.Ф.

Технологія формних процесів: навч. посібн. за загальною редакцією проф. Пашулі П.Л. Видання друге, доопрацьоване

Львів: Видавництво УАД, 2016 – 200 с.

3

Гавриш Б.М.,

Дурняк Б.В.,

Тимченко О.В., Ющик О.В.

Відтворення зображень растровими скануючими пристроями

Львів. НВЛПТ УАД, 2016р. – 180с.

4

Маїк В.З., Румянцев Ю.М., Конюхова І.І., Ясінський М.Ф., Маїк Л.Я.

Технології виготовлення пластикових карток

Львів: УАД, 2015. – 144 с.

5

Дудяк В.О.,

Занько Н.В.,

Сельменська З.М.

Природа кольору та його характеристики ISBN 978-966-322-388-9 МОНУ від 18.02.13 р., №1/11-3413

УАД, Львів. – 2013, 208 с.

 

6

Гунько С.М.

Основи поліграфії. Додрукарські процеси.

Видання друге. ISBN 978-966-322-403-9 МОНУ від 14.10.09 р., №1/11-8610

УАД, Львів. – 2013 159 с.

 

 

 

 

 

Методичні розробки

1

Дудяк В.О.,

Занько Н.В.,

Писанчин Н.С., Сельменська З.М.

Синтез та метрологія кольору. Лабораторний практикум.

За загальною редакцією доц. Дудяка В.О.

Львів: УАД, 2016р. – 100 с.

2

Дубневич М.М.

Цифрова видавнича фотографія: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму «Видавництво і поліграфія»

УАД, Львів. – 2016, 48 с.

3

Лемик С.О.,

Гавенко С.Ф.,

Конюхова І.І.,

Сидоряк Ю.Т.

«Робоча програма, методичні вказівки та те-ми контрольних робіт з дисципліни «Основи стандартизації, метрології та управління які-стю» для студентів заочної форми навчання напрямку «Товарознавство та торговельне підприємництво»

Львів: УАД, 2015р. – 24 с.

4

Чернозубова Г.А., Семенів М.Р.,

Осінчук О.І.,

Кульчицька Х.Б.

Лабораторний практикум з дисципліни «Комп’ютерний дизайн ілюстраційної про-дукції»

Львів, УАД, 2016. – 52с.

5

Сокол О.Ф.

Структура книжкового видання. Базові па-раметри поліграфічного оформлення. Конс-пект лекції з дисципліни «Основи видавничої справи і технічного редагування»

Львів: Видавництво УАД, 2016 – 32 с.

6

Лемик С.О.,

Сидоряк Ю.Т.

Робоча програма, методичні вказівки та теми контрольних робіт з дисципліни «Стандартизація і метрологія у ВПС» для студентів заочної форми навчання напрямку «Видавничо-поліграфічна справа»

Львів: УАД, 2015р. – 24 с.

7

Овдієнко Я.О.

Робоча програма виробничої технологічної практики для студентів 3 курсу спеціальності 6.051501 « Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв»

Львів: УАД, 2015р. – 20 с.

8

Пашуля П.Л.,

Лемик С.О.,

Сидоряк Ю.Т.

Стандартизація і метрологія у ВПС: Лабораторний практикум для студентів напрямку готування 0515 «Видавничо-поліграфічна справа»

Львів: УАД, 2014р. – 68 с.

9

Сокол О.Ф.

Видавнича справа. Сутність та зміст видавничого процесу. Конспект лекцій до курсу занять з дисципліни «Основи видавничої справи»

Львів: УАД, 2014р. – 40 с.

10

Кульчицька Х.Б., Предко Л.С.

Проектування додрукарських процесів: методичні вказівки і задачі для контрольної та самостійної робіт студентів заочної форми навчання напряму «ВПС»

УАД, Львів. – 2013, 48 с.

11

Семенів М.Р.,

Чернозубова Г.А., Осінчук О.І., Кульчицька Х.Б.

Лабораторний практикум з дисципліни «Комп’ютерний дизайн ілюстраційної продукції»

УАД, Львів. – 2013, 50 с.

12

Пашуля П.Л., Гринда І.Г.

Робоча програма, методичні вказівки і теми контрольних робіт з дисципліни «Технологія формних процесів»

УАД, Львів. – 2013, 12 с.

13

Чернозубова Н., Жмихов В.

Фотографія: від аналогової до цифрової

УАД, Львів. – 2013, 36 с.

14

Овдієнко Я.О.

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту

УАД, Львів. – 2012

15

Cельменська З.М.

Конспект лекцій Технологія журнального виробництва

Електронний ресурс, 2012, 140 с.

 

 

Захищені у 2012-2016рр. дисертації

1

Гавриш Б.М.

Удосконалення технології виведення збражень растровими скануючи ми процесорами виведення

дис. канд. техн. наук : 05.05.01;

2

Дубневич М.М.

Удосконалення процесу кольоровідтворення фотографічних зображень у видавничих системах

дис. канд. техн. наук : 05.05.01;

3

Голубник Т.С.

Інформаційна технологія прогнозування якості проектування та реалізації монтажних спусків книжкових ви

дис. канд. техн. наук : 05. 13.06.

4

Семенів В.В.

Інформаційна модель побудови кольорового тіла фарб для кольороподілу зображення

дис. канд. техн. наук : 05.13.06;

 

5

Філь Л.В.

Удосконалення технології процесу растрування на етапі підготовки до друкування

дис. канд. техн. наук : 05.05.01;

 

6

Крик М. Р.

Інформаційна технологія кольороподілу зображення на основі аналітичної моделі синтезу кольорів на відбитку

дис. канд. техн. наук : 05.13.06;

 

7

Кульчицька Х.Б.

Інформаційна технологія корекції зображення на основі моделі перетворення колірних даних у видавничій системі

дис. канд. техн. наук : 05.13.06;

 

8

Ковальський Б.М.

Методологічні основи створення та застосу-вання інформаційної технології кольорового друку

дис. докт. техн. наук : 05.13.06;

 
           

 

Наукові статті

Вид

опублікованих робіт

2012

2013

2014

2015

2016

Наукові статті в українських виданнях

з них у фахових виданнях

Наукові статті в зарубіжних виданнях

з них у виданнях, що мають імпакт-фактор та входять в науко-метричну базу Scopus

інші бази

Автореферати дисертацій

Тези наукових конференцій

7

 

 

 

 

 

 

21

5

5

 

 

 

 

1

22

19

19

 

1

 

 

2

26

10

10

2

1

 

 

3

27

4

4

2

1

 

 

1

32

 

Отримані патенти

п/п

Автори

Назва програми

№ свідоцтва

1

Ющик О.В., Гавриш Б.М.

Тест-об’єкт для оцінювання роздільної здатності скануючих пристроїв виведення

Патент України на корисну модель № 98879, Бюлетень «Промислова власність», № 9, К., 2015.

2

М.В. Шовгенюк,

Б.М. Ковальський,

М.Р. Семенів

Комп’ютерна програма «ICaS-Color Synthasis 2.0» Заявка на реєстрацію №65183 в Державній службі інтелектуальної власності України від 29.01.2016. Дата реєстрації авторського права на твір 22.03.2016

Реєстраційне свідоцтво

№ 64598