Контакти кафедри ІБКС

Адреса: 79020, Львів, вул. Підголоско, 19, УАД а. 238, а. 239

8(032) 242-23-63(097) 921-29-04 (завідувач кафедри Пасічник Михайло Степанович) e-mail: e-mail:http://kudid.uad.lviv.ua

Новини

Російська гібридна агресія, Миклушка І.З., к.т.н., доц. кафедри ін...
Знання та вміння - якості,що відповідають сучасним викликам журналісти...
Зміни -закон життя,а найбільший капітал-це зреалізована ідея! Сучасни...
Читати всі новини

Підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та магістр НА ДЕННІЙ ТА ЗАОЧНІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ (на державній та комерційній основі (спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»)

 Бакалавр: спеціалізація «Документознавство та інформаційна діяльність», спеціалізація «Бібліотечна та книжкова справа»

Вступники подають сертифікати з предметів:

 • Історія України (профільний).
 • Українська мова і література (обов’язковий).
 • Іноземна мова, математика або географія (на вибір).

Особи, які мають повну загальну середню освіту та звільнені від ЗНО, складають вступні екзамени, що проводить Українська академія друкарства.

 

Випускники з фаху зможуть працювати у таких установах, організаціях, службах:

 • інформаційні центри (територіальні, галузеві та окремих підприємств та установ);
 • служби діловодства, документаційного забезпечення управління, секретаріати, канцелярії,управління справами;
 • інформаційно-аналітичні відділи (органів державного управління, банківських, податкових установ, органів статистики тощо);
 • відділи науково-технічної інформації, патентні відділи підприємств, організацій;
 • навчальні заклади (викладання дисциплін документознавчо-інформаційного циклу);
 • фірми та агентства інформаційно-аналітичного спрямування;
 • відділи маркетингу підприємств та організацій;
 • кадрові служби та інше.

 

Випускники зможуть працювати на таких посадах:

 • документознавець;
 • менеджер інформації;
 • аналітик інформаційних ресурсів;
 • керівник/спеціаліст служби документаційного забезпечення управління
 • адміністратор бази даних;
 • головний адміністратор/адміністративний помічник;
 • менеджер інформаційно-консалтингової фірми;
 • референт/помічник керівника;
 • менеджер з персоналу;
 • архівіст;
 • бібліотекар;
 • начальник/спеціаліст інформаційного агенства, керівник/спеціаліст служби науково-технічної інформації;
 • викладач вищого навчального закладу або науковий співробітник;
 • спеціаліст з інформаційно-бібліографічного обслуговування;
 • організатор діловодства;
 • спеціаліст з рекламно-інформаційної діяльності;
 • офіс-менеджер.

 

Магістр: спеціалізація «Документознавство. Інформаційний менеджмент органів державної влади та управління», спеціалізація «Менеджмент бібліотечно-інформаційної та книжкової справи».

 

Вступники здають екзамени з предметів:

 • Документознавство.
 • Іноземна мова.

 

Профіль програми:

Магістри-професіонали у сфері інформації та інформаційної аналітики отримують магістерську підготовку із узагальненим об’єктом діяльності: документальні та інформаційні системи, керування інформаційними ресурсами органів державного управління та місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ (з метою керування інформацією, зокрема документованою, формування і прогнозування варіантів оперативних та стратегічних управлінських рішень, прийнятих юридичними особами, з використанням новітніх інформаційних технологій).

 

Ключові результати навчання:

Знання з предметної області

 • нормативні, науково-методичні матеріали з документаційного забезпечення управління
 • процеси документування управлінської діяльності з веденням автоматизованих систем управління
 • організацію роботи та ведення баз даних із службовими документами в процесі управлінської діяльності
 • формування, використання та зберігання документних ресурсів (бібліотечних, архівних, музейних, інформаційних) з використанням новітніх інформаційних технологій
 • комунікаційні технології, теоретичні засади розвитку комунікаційної культури як соціокультурного феномену, моделі ділової поведінки
 • стилістичні норми службових документів, особливості лексичних, морфологічних, синтаксичних засобів ділових документів, створення шаблонів документів у різних форматах
 • організацію діловодства на підприємстві, організація роботи служби документаційного забезпечення управління
 • основи роботи з комп’ютером, основне і спеціалізоване програмне забезпечення; технічні засоби обробки документів, правила експлуатації комп’ютерної техніки, друкарського та розмножувального обладнання, комунікаційного програмного забезпечення
 • порядок планування, проектування та технологію роботи на базі організаційної та обчислювальної техніки служб документаційного забезпечення управління, методи розробки їх оптимальних структур

Уміння та навички з предметної області

 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах документаційного забезпечення управлінської діяльності
 • здатність застосовувати знання та розуміння і розв’язання якісних та кількісних завдань
 • уміння забезпечити комплекс процесів документування управлінської діяльності та організації роботи з документами відповідно до основних положень Єдиної державної системи документаційного забезпечення управління
 • уміння здійснювати аналітико-синтетичне опрацювання інформації
 • навички письмової та усної презентації з використанням комп’ютерних технологій наукового та практичного матеріалу

Практичні навички з предметної області

 • навички складання службових документів усіх видів
 • працювати в операційних системах, зокрема Windows, в локальних і глобальних комп’ютерних мережах
 • користуватися прикладним програмним забезпеченням, зокрема текстовими редакторами, електронними таблицями, базами даних, володіти комп’ютерною графікою, зокрема діловою
 • усувати дефекти, проводити профілактику в операційних системах, зокрема і Windows
 • експлуатувати комп’ютерну техніку, друкарське та розмножувальне обладнання, приймально-переговорні пристрої

Загальні уміння та навички

 • здатність враховувати основні економічні закони, економічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції
 • уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій та соціальній діяльності
 • обчислювальні навички
 • здатність застосовувати знання на практиці
 • здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку
 • навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та двома поширеними європейськими мовами
 • навички взаємодії з іншими людьми, уміння робити в групах
 • уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом