Контакти кафедри медіакомунікацій

Адреса: м. Львів, вул. Підголоско, 19, к. 420

8(032) 242 23 818(032) 242 23 61e-mail:https://www.facebook.com/kafedramediacom/

Зав. каф.: Зелінська Надія Віталіївна, професор, доктор філологічних наук

Новини

Російська гібридна агресія, Миклушка І.З., к.т.н., доц. кафедри ін...
Знання та вміння - якості,що відповідають сучасним викликам журналісти...
Зміни -закон життя,а найбільший капітал-це зреалізована ідея! Сучасни...
Читати всі новини

МОНОГРАФІЇ

 

 1. Феллер М. Д. Как рождаются и живут слова. – М.: Просвещение, 1964. ‑ 195 с.
 2. Звежинский С. М. Научная организация информационной деятельности. – Львов: Каменяр, 1973. – 86 с.
 3. Звежинский С. М. Научная организация информационной деятельности. – 2-е изд., доп. – Львов: Каменяр, 1974. – 116 с.
 4. Феллер М. Д. Розвиток поліграфи на Україні. – Львів: Вища шк. Вид-во при Львів, ун-ті, 1974. – 188 с. (у співавт. з Р. М. Машталі-ром, Ж. М. Ковбою).
 5. Квитко И. С. Термин в научном документе. – Львов: Выща шк. Изд-во при Львов, ун-те, 1976. – 128 с.
 6. Феллер М. Д. Эффективность сообщения и литературный аспект редактирования. – Львов: Выща шк. Изд-во при Львов, ун-те, 1978. – 200 с.
 7. Феллер М.Д. Структура произведения: Автору и редактору. – М.: Книга, 1981. – 272 с.
 8. Звежинский С. М. Информационное обеспечение научно-технических разработок. – Львов: Выща шк. Изд-во при Львов, ун-те, 1982. – 208 с.
 9. Феллер М. Д. Стиль и знак: Стиль как способ изображения действительности. – Львов: Вища шк. Изд-во при Львов, ун-те, 1984. -168 с.
 10. Квитко И. С. Терминоведческие проблемы редактирования. -Львов: Выща шк. Изд-во при Львов, ун-те, 1986. – 152 с. (в соавт. с В. М.Лейчиком, Г. Г. Кабанцевъш).
 11. Звежинский С. М. Эффективность системы информационного обеспечения научно-технических разработок. – Львов: Выща шк. Изд-во при Львов, ун-те, 1987. – 200 с.
 12. Зелінська Н. В. Поетика приголомшеного слова: Українська наукова література XIX – початку XX ст. – Львів: Світ, 2003. – 352 с.
 13. Фінклер Ю. Е. Мас-медіа та влада: технологія взаємин. – Львів: Аз-Арт, 2003. – 212 с.
 14. Мельник І. А. Міжнародні відносини: радянський експеримент та історичні реалії. – К: Либідь, 2006. – 468 с.
 15. Іван Тиктор: талан і талант / О. Думанська, Н. Зелінська, А. Сніцарчук, Е. Огар, Н. Благовірна, І. Капраль, М. Романюк, С. Романюк, А. Івасенко, Д. Палій, А. Судин; керів. авт. кол. О. Думансъка. -Львів: УАД, 2007. – 240 с.
 16. Черниш Н.І. Академік Микола Бажан. Редактор. Видавець. Енциклопедист. – К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2012. – 320 с.

 

АВТОРЕФЕРАТИ ЗАХИЩЕНИХ ДИСЕРТАЦІЙ

 

 1. Феллер М. Д. Факторы семантического развития профессиональной лексики (сопоставительный анализ русской и немецкой лексики, связанной с книгопечатанием): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Ленинград / Ленинград, гос. ун-т, 1965. ‑ 15с.
 2. Ковба Ж. Н. Чешская эмиграция на Украине во второй половине XIX – начале XX века: Автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.03 -всеобщая история. – Львов / Львов, гос. ун-т, 1974. – 17 с.
 3. Старовойт Н. В. Творчество Степана Олейника и проблемы развития современной украинской стихотворной сатиры и юмора: Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.03 – литература народов СССР (украинская литература). – Львов / Львов, гос. ун-т,
 4. -17 с.
 5. Квитко И. С. Термин в научном документе (работа редактора над термином): Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 05.25.04 -книговедение. – М. / МПИ, 1980. -16 с.
 6. Федык О. С. Функционирование беспредложных субстантивных словосочетаний в современном украинском разговорном языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук: украинский язык. – Ужгород / Ужгород, гос. ун-т, 1981. – 24 с.
 7. Звежинскии С. М. Эффективность системы информационного обеспечения научно-технических разработок: Автореф. дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.26 – экономические науки. – М. / МИНХ им. Г. В. Плеханова, 1986. – 32 с.
 8. Феллер М. Д. Редактирование как разновидность речевой деятельности: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.19 – общее языкознание. – Ленинград / Ленинград, гос. ун-т им. А. А. Жданова, 1986. – 32 с.
 9. Якобчук П. В. Пропаганда и реклама общественно-политической книги: Автореф. дис.... канд. филол. наук: 05.25.04 – книговедение. – М, / МПИ, 1987. – 16 с.
 10. Черныш Н. И. Академик Николай Платонович Бажан – редактор и издатель (Опыт работы в Главной редакции Украинской Советской энциклопедии): Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 05.25.04 – книговедение. – М. / МПИ, 1987. – 17 с.
 11. Зелинская Н. В. Литературная форма научного текста в аспекте его редактирования: Автореф. дис.... канд. филол. наук: 10.01.10 – журналистика. – К. / Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, 1987. -17 с.
 12. Огар Е. І. Українська друкарська термінологія: формування та функціонування: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 -українська мова. – К. / Ін-т укр. мови НАН України, 1996. -22 с.
 13. Савчук В. Є. Функціонування універсальних моделей комунікації у культурних просторах європейських держав (Можливості адаптації норвезького досвіду в Україні): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 – журналістика. – К. / Київ, ун-т імені Тараса Шевченка, 1997. -17с.
 14. Шеремет Л. М. Українська преса Галичини і становлення шкільного книговидання (кінець XIX – поч. XX ст.): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 – журналістика. – К. / Київ, ун-т імені Тараса Шевченка, 1997. – 16 с.
 15. Фарук Мохаммед Бадр Мохаммед. Проблеми підвищення ефективності військової преси (за матеріалами періодичних видань Збройних Сил Єменської Республіки у період з 1992 по 1997 pp.): Автореф. дис.... канд. філол. наук: 10.01.08 – журналістика. – К. / Київ, ун-т імені Тараса Шевченка, 1998. – 16 с.
 16. Фінклер Ю. Е. Особливості функціонування друкованих мас-медіа в сучасному українському суспільстві: Автореф. дис.... канд. соціол. наук: 22.00.03 – соціальна структура, соціальні інститути та соціальні відносини. – К. / Ін-т соціології НАН України, 1998. -17 с.
 17. Романюк М. М. Українська преса Північної Буковини як джерело вивчення суспільно-політичного життя краю (1870-1940 pp.): Автореф. дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – К. / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2000. – 36 с.
 18. Капраль І. І. Ідейно-естетичні пошуки у літературній критиці Львова 20-30-х pp. XX ст. (на матеріалах літературної періодики): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 – журналістика. – К. / Київ, ун-т імені Тараса Шевченка, 2000. – 18 с.
 19. Ключковсъка Г. М. Книжкова промоція як взаємодія книжкової справи та ЗМІ (засади формування української моделі): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 – журналістика. – К. / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2000. – 20 с.
 20. Фінклер Ю. Е. Мас-медіа як соціальний інститут: особливості взаємин з владою: Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.08-журналістика. – К. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2004. -32с.
 21. Зелінська Н. В. Поетика наукового тексту: українська наукова публіцистика XIX – початку XX ст.: Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.08 – журналістика. – К. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2004. – 36 с.
 22. Уліцка О. В. Регіональна преса у конфліктному полі місцевих органів влади (за матеріалами львівських газет 1994-2004 pp.): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 – журналістика. -Львів / Львів, нац. ун-т ім. Івана Франка, 2005. – 22 с.
 23. Благовірна Н. Б. Роль "Українсько-руської Видавничої Спілки" (1899-1932) у формуванні засад редакційно-видавничої діяльності: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 – журналістика. – Львів / Львів, нац. ун-т ім. Івана Франка, 2005. – 18 с.
 24. Процик М. Р. Сучасна українська видавнича термінологія: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 – українська мова. – К. / Ін-т укр. мови НАН України, 2006. – 20 с.
 25. Мельник І. А. Міжнаціональні відносини в період розпаду СРСР: Автореф. дис. ... д-ра політ, наук: 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Львів / Львів, нац. ун-т імені Івана Франка, 2007. – 32 с.

 

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

 1. Феллер М. Д. Литературное редактирование (Лингвостилис-тические основы). – М.: Высш. шк., 1968. – 367 с. (в соавт. с М. її. Сенкевич).
 2. Зелінська Н. В. Теоретичні засади роботи редактора над літературною формою твору (літературне опрацювання тексту): Навч. посіб. для студ. спец. "Видавнича справа і редагування".- К.: УМК УРСР, 1989. – 76 с.
 3. Якобчук П. В. Редактирование рекламных изданий: Практикум. – Ч. 1. Типология изданий печатной рекламы / Под ред. М. Д. Феллера. – Львов / УПИ им. Ивана Федорова. – 58 с.
 4. Черниш Н. І. Українська енциклопедична справа: історія розвитку, теоретичні засади підготовки видань: Посіб. – Львів: Фенікс, 1998. – 92 с.
 5. Огар Е. І. Дитяча книга: проблеми видавничої підготовки: Навч. посіб. для вищих закладів освіти. – Львів: Аз-Арт, 2002. – 160 с.
 6. Зелінська Н. В. Наукове книговидання в Україні: історія та сучасний стан: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. – Львів: Світ, 2002. – 268 с.
 7. Видавнича справа та редагування в Україні: постаті і джерела (XIX – перша третина XX ст.): Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Н. Зелінська, Н. Черниш, Е. Огар, Л. Івасенко, І. Капраль, І. Мельник, М. їваник, Р. Дименко; За ред. Н. Зелінської. – Львів: Світ, 2003. – 612 с.
 8. Черниш Н. І. Бібліографічна комісія НТШ як центр дослідження української книги (1909-1939): Навч. посіб. – К.: Наша культура і наука, 2006. – 216 с.
 9. Черниш Н. І. Основи культури видання. – Львів, УАД, 2013. – 144 с.
 10. Черниш Н. І. Основи бібліології : навч. посібник. – К. : Наша культура і наука, 2014. – 220 с.

 

СЛОВНИКИ, ДОВІДНИКИ

 

 1. Феллер М. Д., Квітко І. С., Шевченко М. Г. Довідник коректора. -X.: Ред.-вид. відділ Кн. палати УРСР, 1972. – 408 с.
 2. Бутенко Н. П. Словник асоціативних норм української мови. -Львів: Вища школа. Вид-во при Львів, ун-ті, 1979. – 120 с.
 3. Бутенко Н. П. Словник асоціативних означень іменників в українській мові. – Львів: Вища школа. Вид-во при Львів, ун-ті, 1989. – 324 с.
 4. 4. Огар Е. І. Українсько-російський та російсько-український словник-довідник з видавничої справи. – Львів: Палітра друку, 2002. – 365 с.