Контакти факультету

Адреса: 79020, Львів, Під Голоском 19, к.313

8(032)242-23-75 e-mail: http://www.uad.lviv.ua

Новини

Викладачі кафедри Медіатехнологій та видавничо-графічних систем відвід...
31 травня та 1 червня відбувався KAZ.KAR. Міжнародний благодійний фест...
Інвестиційна привабливість ,реформи, фактори нестабільності, про все ц...
Читати всі новини

Стеців
Леся Петрівна

Декан факультету ФМКП, доцент
кандидат економічних наук

Реформування економіки України, глибокі зміни в суспільному житті, розширення міжнародних контактів, зумовлюють необхідність підготовки нової генерації фахівців, з ґрунтовними, фундаментальними та професійними знаннями, здатних професійно інтегруватися у ринкові економічні відносини.

Виходячи з такої потреби, ведеться підготовка фахівців на факультеті медіакомунікацій та підприємництва з таких престижних спеціальностей: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Облік і оподаткування», «Журналістика» (спеціалізації «Видавнича справа та редагування», «Реклама та зв’язки з громадськістю»), «Маркетинг», «Менеджмент» (спеціалізація «Управління фінансово-економічною безпекою»), «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

На факультеті впроваджена ступенева система підготовки фахівців: бакалаврів, магістрів. Протягом чотирьох років навчання студент освоюватиме освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» (базова вища освіта). П’ятирічне чи шестирічне навчання забезпечить освоєння освітньо-кваліфікаціного рівня «магістр» (повна вища освіта). До навчання в магістратурі рекомендують найздібніших студентів, які мають найвищий рейтинг за результатами конкурсних фахових вступних випробувань.

Підготовка фахівців здійснюється за сучасними навчальними планами, в основі яких – професійні компетенції, розроблені Міністерством освіти і науки України, що гарантує відповідність підготовки державним стандартам.

Значне місце в навчальних планах усіх спеціальностей відведено гуманітарній підготовці, яка ґрунтується на найновіших вітчизняних і світових наукових надбаннях у гуманітарній галузі пізнання та практики, органічній єдності національних і загальнолюдських пріоритетів. Гуманітарна підготовка спрямована на формування світогляду. високоосвіченої людини і забезпечується вивченням таких дисциплін, як історія України та її культури, основи права, філософія, політологія, соціологія та ін. Велика увага приділяється поглибленому вивченню іноземних мов (3 – 4 роки).

Фундаментальна і професійна підготовка забезпечується вивченням цілої низки дисциплін, які дають ґрунтовні теоретичні знання та практичні навики майбутнім фахівцям.

Навчальні плани всіх спеціальностей передбачають проходження студентами виробничих практик на підприємствах, у видавництвах, редакціях газет, в книготорговельних організаціях, рекламних агенціях, у бюджетних установах та банках.

Уже з третього-четвертого курсів студенти залучаються до науково-дослідної роботи профілюючих кафедр, беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт (не лише вузівських, а й всеукраїнських і міжнародних).

Підготовку фахівців ведуть висококваліфіковані та досвідчені викладачі, зокрема профілюючих кафедр: підприємництва та маркетингу, фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування, медіакомунікацій, інформаційної, бібліотечної та книжкової справи.

Факультет підтримує тісні зв'язки з галуззю, з вітчизняними та зарубіжними навчальними закладами в навчальному процесі, в практичній підготовці фахівців, в наукових дослідженнях. Викладачі, науковці та студенти факультету плідно співпрацюють з іноземними партнерами з Польщі, Німеччини, Бельгії та інших країн близького та далекого зарубіжжя.

 

КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ФАХІВЦІВ:

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»: управлінська, організаційна, аналітична, планово-прогнозна, договірно-претензійна, маркетингова, товарознавча, біржова, науково-дослідна діяльність на посадах головного економіста, старшого економіста, провідного економіста, завідувача відділу, брокера, маклера, фахівця з біржових операцій, комерсанта, менеджера, товарознавця на підприємствах, у видавництвах, торговельних організаціях, науково-дослідних установах, органах управління і координації, інформаційних центрах, банках

Спеціальність «Облік і оподаткування»: обліково-аналітична, контрольно-ревізійна, аналітична, аудиторська діяльність на посадах бухгалтера, бухгалтера-ревізора, старшого бухгалтера, головного бухгалтера, аудитора в бухгалтеріях, фінансових, комерційних відділах, відділах економічного аналізу підприємств, у видавництвах, банках, відомчих і незалежних аудиторських службах, контрольно-ревізійних службах, податкових адміністраціях, органах управління і координації та ін.

Спеціальність «Маркетинг»: дослідна, аналітична, інформаційна, інформаційно-комерційна діяльність з вивчення ринку, управлінська, планова, посередницька, рекламна, прогнозна, комунікативна діяльність на посадах спеціаліста-маркетолога, головного маркетолога, керівника маркетингових служб підприємств, рекламних агенцій, у видавництвах, інформаційних центрах, торговельних, посередницьких організаціях, науково-дослідних установах, органах управління.

Спеціальність «Менеджмент» спеціалізація «Управління фінансово-економічною безпекою»: організаційна, інформаційно-аналітична, проектно-конструкторська, управлінська діяльність на посадах фахівця з фінансово-економічної безпеки, професіонала з корпоративного управління, відповідального працівника банку (іншої фінансової установи), економічного радника, консультанта з економічних питань, фахівця з організації майнової та особистої безпеки, керівника, директора, його заступника, керівника філії, іншого структурного підрозділу — суб’єкта охоронної діяльності, фахівця підрозділів безпеки підприємств, організацій, банків та фінансових установ України та ін.

Спеціальність «Журналістика» спеціалізація «Видавнича справа та редагування»: журналістсько-редакторська робота з організації редакційно-видавничого процесу, редагування та випуску видань, планово-прогнозна, видавнича, інформаційна та рекламна діяльність, аналітико-синтетична та творча робота на посадах коректора, редактора-організатора, головного редактора, завідувача редакції, керівника рекламних агентств, редакційно-видавничого відділу науково-дослідних організацій, навчальних закладів, центрів науково-технічної інформації, керівника органів масової і спеціальної комунікації.

Спеціальність «Журналістика» спеціалізація «Реклама та зв’язки з громадськістю»: рекламно-інформаційна, рекламно-управлінська, організаційно-рекламна, рекламно-торгівельна, рекламно-виробнича, інформаційно-комунікаційна, маркетингово-рекламна, інформаційно-творча, інформаційно-аналітична, інформаційно-управлінська, художньо-творча, соціально-психологічна, інформаційно-соціологічна, науково-дослідна, аналітична, культурно-просвітня, експертно-консультаційна діяльність на посадах начальника відділу з реклами, зв’язків з громадськістю, прес-секретаря, менеджера у сфері надання інформації, менеджера з реклами, рекламіста, фахівця із зв’язків з громадськістю та пресою, експерта/консультанта із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях).

Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»: інформаційно-аналітична, організаційна, книгознавча, управлінська, науково-дослідна діяльність на посадах документознавця; менеджера інформації; аналітика інформаційних ресурсів; керівника/спеціаліста служби документаційного забезпечення; адміністратора бази даних; головного адміністратора/адміністративного помічника; референта/помічника керівника; менеджера з персоналу; архівіста; бібліографа; начальника/спеціаліста інформаційного агентства, керівника/спеціаліста служби науково-технічної інформації; спеціаліста з інформаційно-бібліографічного обслуговування; організатора діловодства; спеціаліста з рекламно-інформаційної діяльності; офіс-менеджера в інформаційних центрах, службах діловодства та  документаційного забезпечення, секретаріатах, канцеляріях, управліннях справами, інформаційно-аналітичних відділах (органів державного управління, банківських, податкових установ, органів статистики тощо), відділах науково-технічної інформації, бібліотечних колекторах, патентних відділах, кадрових службах та інше.

Шановні абітурієнти! Запрошуємо Вас на навчання на Факультет медіакомунікацій та підприємництва!