Новини

У відповідності до статті 29 Закону України «Про захист населення від...
29 жовтня 2021 року в нашій Академії за ініціативи кафедри ПР та журна...
У відповідності до статті 29 Закону України «Про захист населення від...
Читати всі новини

Стеців
Леся Петрівна

Декан факультету ФМКП, доцент
кандидат економічних наук

Реформування економіки України, глибокі зміни в суспільному житті, розширення міжнародних контактів, зумовлюють необхідність підготовки нової генерації фахівців, з ґрунтовними, фундаментальними та професійними знаннями, здатних професійно інтегруватися у ринкові економічні відносини.

Виходячи з такої потреби, ведеться підготовка фахівців на факультеті медіакомунікацій та підприємництва з таких престижних спеціальностей: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Облік і оподаткування», «Журналістика» (спеціалізації «Видавнича справа та редагування», «Реклама та зв’язки з громадськістю»), «Маркетинг», «Менеджмент» (спеціалізація «Управління фінансово-економічною безпекою»), «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

На факультеті впроваджена ступенева система підготовки фахівців: бакалаврів, магістрів. Протягом чотирьох років навчання студент освоюватиме освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» (базова вища освіта). П’ятирічне чи шестирічне навчання забезпечить освоєння освітньо-кваліфікаціного рівня «магістр» (повна вища освіта). До навчання в магістратурі рекомендують найздібніших студентів, які мають найвищий рейтинг за результатами конкурсних фахових вступних випробувань.

Підготовка фахівців здійснюється за сучасними навчальними планами, в основі яких – професійні компетенції, розроблені Міністерством освіти і науки України, що гарантує відповідність підготовки державним стандартам.

Значне місце в навчальних планах усіх спеціальностей відведено гуманітарній підготовці, яка ґрунтується на найновіших вітчизняних і світових наукових надбаннях у гуманітарній галузі пізнання та практики, органічній єдності національних і загальнолюдських пріоритетів. Гуманітарна підготовка спрямована на формування світогляду. високоосвіченої людини і забезпечується вивченням таких дисциплін, як історія України та її культури, основи права, філософія, політологія, соціологія та ін. Велика увага приділяється поглибленому вивченню іноземних мов (3 – 4 роки).

Фундаментальна і професійна підготовка забезпечується вивченням цілої низки дисциплін, які дають ґрунтовні теоретичні знання та практичні навики майбутнім фахівцям.

Навчальні плани всіх спеціальностей передбачають проходження студентами виробничих практик на підприємствах, у видавництвах, редакціях газет, в книготорговельних організаціях, рекламних агенціях, у бюджетних установах та банках.

Уже з третього-четвертого курсів студенти залучаються до науково-дослідної роботи профілюючих кафедр, беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт (не лише вузівських, а й всеукраїнських і міжнародних).

Підготовку фахівців ведуть висококваліфіковані та досвідчені викладачі, зокрема профілюючих кафедр: підприємництва та маркетингу, фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування, медіакомунікацій, інформаційної, бібліотечної та книжкової справи.

Факультет підтримує тісні зв'язки з галуззю, з вітчизняними та зарубіжними навчальними закладами в навчальному процесі, в практичній підготовці фахівців, в наукових дослідженнях. Викладачі, науковці та студенти факультету плідно співпрацюють з іноземними партнерами з Польщі, Німеччини, Бельгії та інших країн близького та далекого зарубіжжя.

 

КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ФАХІВЦІВ:

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»: управлінська, організаційна, аналітична, планово-прогнозна, договірно-претензійна, маркетингова, товарознавча, біржова, науково-дослідна діяльність на посадах головного економіста, старшого економіста, провідного економіста, завідувача відділу, брокера, маклера, фахівця з біржових операцій, комерсанта, менеджера, товарознавця на підприємствах, у видавництвах, торговельних організаціях, науково-дослідних установах, органах управління і координації, інформаційних центрах, банках

Спеціальність «Облік і оподаткування»: обліково-аналітична, контрольно-ревізійна, аналітична, аудиторська діяльність на посадах бухгалтера, бухгалтера-ревізора, старшого бухгалтера, головного бухгалтера, аудитора в бухгалтеріях, фінансових, комерційних відділах, відділах економічного аналізу підприємств, у видавництвах, банках, відомчих і незалежних аудиторських службах, контрольно-ревізійних службах, податкових адміністраціях, органах управління і координації та ін.

Спеціальність «Маркетинг»: дослідна, аналітична, інформаційна, інформаційно-комерційна діяльність з вивчення ринку, управлінська, планова, посередницька, рекламна, прогнозна, комунікативна діяльність на посадах спеціаліста-маркетолога, головного маркетолога, керівника маркетингових служб підприємств, рекламних агенцій, у видавництвах, інформаційних центрах, торговельних, посередницьких організаціях, науково-дослідних установах, органах управління.

Спеціальність «Менеджмент» спеціалізація «Управління фінансово-економічною безпекою»: організаційна, інформаційно-аналітична, проектно-конструкторська, управлінська діяльність на посадах фахівця з фінансово-економічної безпеки, професіонала з корпоративного управління, відповідального працівника банку (іншої фінансової установи), економічного радника, консультанта з економічних питань, фахівця з організації майнової та особистої безпеки, керівника, директора, його заступника, керівника філії, іншого структурного підрозділу — суб’єкта охоронної діяльності, фахівця підрозділів безпеки підприємств, організацій, банків та фінансових установ України та ін.

Спеціальність «Журналістика» спеціалізація «Видавнича справа та редагування»: журналістсько-редакторська робота з організації редакційно-видавничого процесу, редагування та випуску видань, планово-прогнозна, видавнича, інформаційна та рекламна діяльність, аналітико-синтетична та творча робота на посадах коректора, редактора-організатора, головного редактора, завідувача редакції, керівника рекламних агентств, редакційно-видавничого відділу науково-дослідних організацій, навчальних закладів, центрів науково-технічної інформації, керівника органів масової і спеціальної комунікації.

Спеціальність «Журналістика» спеціалізація «Реклама та зв’язки з громадськістю»: рекламно-інформаційна, рекламно-управлінська, організаційно-рекламна, рекламно-торгівельна, рекламно-виробнича, інформаційно-комунікаційна, маркетингово-рекламна, інформаційно-творча, інформаційно-аналітична, інформаційно-управлінська, художньо-творча, соціально-психологічна, інформаційно-соціологічна, науково-дослідна, аналітична, культурно-просвітня, експертно-консультаційна діяльність на посадах начальника відділу з реклами, зв’язків з громадськістю, прес-секретаря, менеджера у сфері надання інформації, менеджера з реклами, рекламіста, фахівця із зв’язків з громадськістю та пресою, експерта/консультанта із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях).

Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»: інформаційно-аналітична, організаційна, книгознавча, управлінська, науково-дослідна діяльність на посадах документознавця; менеджера інформації; аналітика інформаційних ресурсів; керівника/спеціаліста служби документаційного забезпечення; адміністратора бази даних; головного адміністратора/адміністративного помічника; референта/помічника керівника; менеджера з персоналу; архівіста; бібліографа; начальника/спеціаліста інформаційного агентства, керівника/спеціаліста служби науково-технічної інформації; спеціаліста з інформаційно-бібліографічного обслуговування; організатора діловодства; спеціаліста з рекламно-інформаційної діяльності; офіс-менеджера в інформаційних центрах, службах діловодства та документаційного забезпечення, секретаріатах, канцеляріях, управліннях справами, інформаційно-аналітичних відділах (органів державного управління, банківських, податкових установ, органів статистики тощо), відділах науково-технічної інформації, бібліотечних колекторах, патентних відділах, кадрових службах та інше.

Шановні абітурієнти! Запрошуємо Вас на навчання на Факультет медіакомунікацій та підприємництва!