Новини

У Львівському  палаці мистецтв відбулось урочисте відкриття експозиції...
Під час засідання вченої ради УАД відбувся звіт ректора за 2021 рік, т...
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА     НАКАЗ   " 10 " грудня 20 21...
Читати всі новини

Петрів
Роман Іванович

Декан факультету КПІ, доцент
кандидат технічних наук

Кольорові газети, ілюстровані журнали, дитячі книжки, листівки, рекламна продукція, яскрава упаковка з паперу, картону синтетичних плівок і обгорток, марки і гроші, географічні карти і конверти – все виготовляється на поліграфічному автоматизованому устаткуванні.

Без сучасного комп’ютеризованого устаткування не можуть існувати поліграфічна та споріднені галузі промисловості, пов’язані з виготовленням друкованої, паперово-білової, картонажної, пакувальної та інших видів продукції. Поліграфічна техніка дуже різноманітна: це потужні багатофарбові друкарські машини, автоматизовані потокові лінії, комп’ютеризоване редакційно-видавниче устаткування, невеликі машини та величезні агрегати з комп’ютерною системою керування.

Широке впровадження комп’ютерної техніки, перехід до сучасних комп’ютерно-інтегрованих технологій у виробництві, структурно-організаційні зміни у видавничо-поліграфічному комплексі зумовлюють необхідність підготовки фахівців якісно нового рівня.

Наші випускники одержують необхідні знання і спроможні забезпечувати якісне обслуговування, технічно грамотно експлуатувати складну поліграфічну техніку, а також вчаться конструювати, проектувати та виготовляти поліграфічне устаткування. Завдяки отриманим ґрунтовним знанням з гуманітарних, фундаментальних наук, маркетингу та менеджменту і особливо спеціальній фаховій підготовці, перед нашими випускниками відчинені двері державних, акціонерних, спільних, великих і малих приватних підприємств в Україні та за кордоном.

Навчальний процес на факультеті забезпечують досвідчені педагоги, які мають значний доробок у науково-дослідній і винахідницькій роботі, великий педагогічний досвід з підготовки висококваліфікованих фахівців.

Навчання здійснюється за ступеневою системою освіти. Перший етап розрахований на 4 роки. Студенти в цей період вивчають гуманітарні, фундаментальні та спеціальні дисципліни, які відповідають вимогам базової вищої освіти на здобуття кваліфікації бакалавра з інженерної механіки або автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Після одержання диплома бакалавра випускники мають можливість продовжити навчання (другий етап) для здобуття кваліфікації спеціаліста (інженера) – термін навчання 1 рік або магістра – термін навчання 1,5 року.
А ті з них, які особливо проявили себе в навчанні та науковій роботі, скеровуються в аспірантуру, що функціонує при кафедрах факультету. На факультеті здійснюється підготовка фахівців за двома напрямами з 5-ти спеціальностей.

 

ПЕРШИЙ НАПРЯМ – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»:

Спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» та «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва».

Керувати сучасним поліграфічним устаткуванням неможливо без застосування засобiв автоматики і систем, що використовують ЕОМ. Майбутні фахівці поряд з фундаментальними дисциплінами глибоко вивчають: електроніку, мікропроцесорну і комп’ютерну техніку, системи автоматизованого проектування, комп’ютерні видавничі системи та цифрові системи керування поліграфічним устаткуванням.

Основним робочим інструментом спеціалістів цього профілю є обчислювальна техніка – від персонального комп’ютера до спеціалізованих комп’ютерних систем і комплексів.

Випускники досконало володіють роботою на комп’ютерах, можуть створювати алгоритми і програми, проектувати мікропроцесорні системи керування складними технологічними процесами і поліграфічним виробництвом уцілому.

 

ДРУГИЙ НАПРЯМ – «Механічна інженерія»:

Підготовка фахівців за спеціальностями «Прикладна механіка» та «Галузеве машинобудування» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Це один з найстаріших базових напрямків підготовки фахівців в УАД, що існує ще з кінця 40-х років минулого сторіччя. Тисячі випускників цього напрямку працюють керівниками поліграфічних та пакувальних підприємств або їх технічних служб, забезпечуючи якісне функціонування складних комплексів устаткування та автоматичних потокових ліній. У наш час поліграфічна та пакувальна техніка є симбіозом найсучасніших досягнень науки, механіки, електротехніки, електроніки, гідравліки, пневматики, оптики та комп’ютерного керування. Для оволодіння цим складним, проте надзвичайно важливим напрямком, необхідні ґрунтовні знання з багатьох дисциплін, серед яких чільне місце займають сучасні методи розрахунків та комп’ютерного моделювання.

 

Освітньо-професійна програма «Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та пакувального виробництв» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Прикладна механіка».

Для виготовлення та оформлення високоякісної друкованої продукції та паковання з паперу, картону, плівкових матеріалів застосовують багатофарбове друкування та різноманітні способи оздоблення на специфічному поліграфічному устаткуванні. Організацію та керування цими процесами можуть забезпечувати лише висококваліфіковані фахівці, озброєні сучасними знаннями. Фахівці цієї спеціальності одержують глибоку і всебічну комп’ютерну підготовку для реалізації вимог сучасного виробництва, впроваджують нові прогресивні технології, що ґрунтуються на останніх досягненнях науки і техніки. Програмою передбачено освоєння сучасних методів проектування на основі моделювання об’єктів та процесів прикладної механіки. Розроблення нового та удосконалення існуючого обладнання з виробництва паковань і технологічних процесів поліграфічного виробництв для покращення якості продукції, розширення її асортименту, ефективності використання технологічного обладнання. Програма передбачає вивчення широкого кола дисциплін з врахуванням сучасного світового досвіду в сфері інженерії. Здобуття вищої освіти за програмою «Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та пакувального виробництв» створює перспективу швидкої інтеграції молодого спеціаліста у будь-яке підприємство поліграфічної чи пакувальної галузей , а вцілому – технічного спрямування.

Освітньо-професійна програма «Комп’ютеризовані комплекси пакувального виробництва» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Прикладна механіка». 

Підготовка фахівців базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сучасних наукових досліджень з розроблення нового та удосконалення існуючого пакувального устаткування і технологічних процесів пакувального виробництва для покращення якості продукції, розширення її асортименту, ефективності використання технологічного обладнання. Програма орієнтує молодого фахівця на актуальні спеціалізації, в рамках яких визначається професійна та наукова кар’єра.

 

Освітньо-професійна програма «Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного виробництва» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Прикладна механіка». 

Програма «Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного виробництва», забезпечує отримання, здобувачами вищої освіти, глибоких знань у сфері галузевого машинобудування, а саме в галузі поліграфічного машинобудування. Програма передбачає надання студентам необхідного обсягу знань і практичних навиків для вирішення завдань в галузі галузевого машинобудування. Програма підготовки фахівців базується на загальновідомих наукових результатах та орієнтується на сучасні наукові дослідження з розроблення нового та удосконалення існуючого поліграфічного устаткування і технологічних процесів поліграфічного виробництва. Важливим аспектом програми є застосування загальнонаукових i спеціальних аналітично-дослідних методів, принципів і прийомів наукових досліджень з урахуванням сучасного світового досвіду у галузі інженерії та поліграфічного галузевого машинобудування зокрема. За результатами навчання, передбачається визначена зайнятість та можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання: здобуття наукового ступеня доктора філософії та робота на підприємствах поліграфічного спрямування.