Новини

Загальнонаціональний карантин, встановлений через пандемію COVID-19, п...
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 500 від 17 чер...
Читати всі новини

Вища освіта в Ізраїлі

Система вищої освіти в Ізраїлі включає університети; вищі навчальній заклади (не університети), які пропонують програми лише рівня бакалавра; регіональні коледжі, які пропонують академічні курси під відповідальністю університетів та неакадемічні школи (які розраховані для навчання після здобуддя середньої освіти). Усі з перерахованих типів закладів освіти наділені великою свободою в академічній сфері.
Усі університети в Ізраїлі (за винятком Open University та Weizmann Institute) пропонують навчальні програми із здобуттям ступенів бакалавра, магістра та доктора.
Акредитаційним та ліцензуючим органом вищої освіти в Ізраїлі є Рада вищої освіти .

Повний список усіх закладів вищої освіти, їх контактну інформацію, посилання на їх вебсайти тощо можна знайти на сайті Міністерства абсорбції іммігрантів тут. Також, базу даних навчальних закладів можна проглянути на сайті Ради вищої освіти тут.

Мінімальні вимоги до вступу на бакалаврські програми в Ізраїлі є наступними:

 • диплом про закінчену середню освіту – ізраїльський атестат зрілості (багрут) або його еквівалент;
 • психометричний вступний екзамен – зазвичай, потрібно проходити психометричний тест підготований Національним інститутом тестування та оцінювання (NITE)
 • достатній рівень знання івриту.

Навчальні програми в Ізраїлі для іноземних студентів

Для іноземних студентів в Ізраїлі є достатньо багато опцій навчальний програм. Деякі розраховані на короткострокове навчання, деякі програми розраховані на студентів-іммігрантів або таких, які планують переїхати жити в Ізраїль. Такі програми можуть часто поєднувати навчання, подорож країною, різноманітну культурну та соціальну діяльність.

Єврейська агенція склала список акредитованих семестрових програм, літніх програм, програм доакадемічної підготовки, магістерських програм, англомовних програм розрахованих на іноземців: як туристів, так і студентів-іммігрантів. За детальнішою інформацією прохання відвідати наступний лінк: Можливості академічного та доакадемічного навчання.
Також, Ви можете знайти різноманітні програми доступні іноземним студентам на сайті Ізраїльського урядового порталу тут.
Більшість навчальних програм в ізраїльських навчальних закладах проходять на івриті. Відповідно, важливо оволодіти івритом до моменту початку навчальної програми. Програми навчання івриту, як правило, називаються “Ульпанім”. Якщо Ви хочете більше дізнатися про ці програми, необхідно сконтактувати зі студентським органом при Міністерстві абсорбції іммігрантів за детальнішою інформацією.
Для навчання в Ізраїлі українським громадянам потрібно отримати візу В-2 (якщо це, наприклад, короткострокові мовні курси, конференції) або візу А-2 (для студентів, довгострокового навчання).
Стипендії для навчання в Ізраїлі
Уряд Ізраїлю пропонує ряд стипендії для іноземних студентів із певних країн, з якими Ізраїль має підписані договори про культурну співпрацю.

Пропонується різні типи стипендій:

 1. Для літніх курсів вивчення івриту (Ульпан)
 2. Для навчання протягом одного академічного року чи дослідницькі стипендії.
  Список країн, студенти з яких можуть подаватися на ці стипендії, а також умови, мінімальні вимоги для отримання стипендії можна переглянути на сайті  Міністерства закордонних справ Ізраїлю. Додаткову інформацію щодо аплікаційного процесу, дат подачі документів тощо можна отримати в посольстві Ізраїлю у вашій країні.

   

  MASA, Довгострокові програми в Ізраїлі, дає змогу тисячам єврейських молодих людей провести семестр чи рік в Ізраїлю, навчаючись на одній із 120  затверджених програм. За наступним посиланням, Ви можете знайти програму, яка найкраще Вам підходить. Кожна програма містить детальний опис, включно з інформацією про можливість отримання стипендії.

  Додаткову інформацію щодо різноманітних стипендій та стипендіальних програм для навчання в Ізраїлі можна знайти на сайті Ізраїльського урядового порталу тут та на сайті Ради вищої освіти тут.

 

Єврейський університет в Єрусалимі (Hebrew University)

Єврейський університет в Єрусалимі – найбільший нау­ко­вий і навчальний центр Ізраїлю, перший університет у сві­ті, в якому викладання ведеться на івриті. Університет за­­сновано у 1918 році. До складу першої Ради директорів університету входили та­кі ви­дат­ні вчені, як Альберт Ейн­штейн, Зіг­­мунд Фрейд, Мартін Бубер. Сьогодні університет зна­хо­ди­­­­ться у списку «100 кращих уні­­вер­си­тетів світу», є  осе­ред­ком про­ве­дення як теоретичних, так і прикладних дос­лідже­­нь, має по­­туж­ну матеріа­ль­но-технічну базу.

Структура університету:

 • 7 факультетів (гуманітарних наук, суспільних наук, ма­тематики та природничих наук, економічний, медичний, стоматоло­гіч­ний, юридич­ний);
 • школи-факультети (педагогіки, бібліотечно-архів­ної спра­­­ви, прикладних наук, комп’ютерних наук і ін­же­нерної справи тощо);
 • понад 100 дослідницьких центрів;

при університеті:

 • науково-дослідна компанія «Іссум», яка займається нау­ковими розробками в галузі високих технологій;
 • ботанічний сад.
  Стипендійні програми:
  викладання лекцій (Visiting Professors) проведення досліджень (Post-doctoral researchers)
Тривалість стипендії  від 2 до 4 місяців  від 9 до 12 місяців
 

 

Розмір щомісячної стипендії

$2,400 (для про­фе­­сорів), $2,000  (для доцентів) + $250 на покриття житлових витрат 5,971 шекелей + $150 (на одну особу) на по­кри­ття житлових вит­рат (якщо дослідник з сім’єю – $250)
 Оплачується авіаквиток в обидва боки та половина вартості медичного страхування в Ізраїлі*
 

 

 

Система оподаткування

Стипендії зві­ль­ня­ю­ться від опо­дат­кування у ви­пад­ку чинної уго­ди про по­двійне опо­дат­ку­вання між краї­ною сти­пен­діа­та і Ізраї­лем. Якщо та­ка угода відсутня, по­даток на при­бу­ток ста­но­­вить ~ 8%. Та­кож із сти­пендії що­міся­ця зні­ма­єть­ся но­мі­на­льна сума на­ціо­на­ль­ного стра­ху­ван­ня ~ $15  

 

 

Стипендії звільняються від оподаткування

Останній термін подання заявки  30 листопада  31 грудня
 

 

Вимоги до претендентів

 вчене звання про­фесо­ра, або доцента

 

 

з моменту здо­буття на­у­­кового ступеня до по­­­дан­­ня заяв­ки на от­ри­­ман­ня сти­пен­дії пройшло не більше 3 ро­­ків
▪ отримати згоду науковця з приймаючої ус­танови стати куратором на час дії стипендії
 

 

Вимоги до куратора

▪ бути штатним працівником Єврейського уні­верситету на посаді щонайменше вик­ла­­да­ча;

 

▪ протягом навчального року бути кура­то­ром лише одного стипендіата з кожної сти­­­пен­дійної програми

 

 

Необхідні документи

(заповнюються англійською мовою, або на івриті)

 

▪ лист-згода куратора приймаючої установи;

 

▪ заповнена аплікаційна форма (для отри­ман­ня бланку аплікаційної форми пре­тендент  над­силає на адресу : ві­до­­мос­ті про себе (прізвище та ім’я, адресу, кон­такт­ні телефони); прізвище та ім’я, місце ро­боти та елек­тронну адресу куратора; вид стипен­дій­ної програми (для проведення досліджень необ­хідно зазначити установу, в якій проходив за­хист дисертаційної роботи претендента та дату присвоєння нау­кового ступеня);

▪ CV претендента;

▪ список публікацій (статті у наукових жур­на­лах і збірниках наукових праць, патен­ти, мо­но­графії, підручники тощо).

  ▪проектна пропозиція (до 2 сторінок);

 

▪ 2-3 рекомендаційні ли­с­­ти (лист від куратора не враховується);

▪ медична довідка.

 

 

Пошук куратора

▪ претендент надсилає декану обраного фа­­ку­­­льтету електронний лист із зазна­чен­ням га­лу­зі досліджень. Декан вже ске­ро­вує цей за­пит науковцям, які працюють у від­повід­ній га­лузі – потенційним ку­ра­то­рам;

 

або

▪ претендент бере інформацію з сайту уні­вер­ситету про факультети та їх наукових пра­­ців­ників (координати) і самостійно на­ла­­год­жує контакти з майбутнім ку­ра­то­ром

 

 

Додаткова ін­фор­мація

 1. Mark Sopher
  The Lady Davis Fellowship Trust
  Hebrew University, Givat Ram
  Jerusalem, 91904, Israel

Телефон: 972-2-658-4723
Факс: 972-2-566-3848
E-mail:

 

Техніон, Ізраїльський технологічний інститут (Technion, Israel Institute of Technology)

Техніон – найстаріший політехнічний вищий нав­ча­ль­­ний заклад Ізраїлю заснований у 1924 році та займає про­відне місце в між­на­родних рейтингах найкращих зак­ла­дів світу.

До складу Техніону входять відділення та інститути, які спе­ціа­лі­зу­ють­ся у таких галузях:

 • аерокосмічна промисловість;
 • агротехніка;
 • біологія;
 • біомедична інженерія;
 • хімія, хімічна інженерія;
 • цивільне будівництво;
 • комп’ютерні науки;
 • електротехніка;
 • харчова інженерія та біотехнології;
 • промислова інженерія та управління;
 • матеріалознавство;
 • математика;
 • машинобудування;
 • фізика;
 • спільні дослідження (соціальні, гуманітарні науки та мистецтво);
 • інститут фізики твердого тіла;
 • інститут космічних досліджень;
 • науково-дослідний інститут водного господарства.
  Стипендійні програми:
  викладання лекцій (Visiting Professors) проведення досліджень (Post-doctoral researchers)
Тривалість стипендії  від 3 до 9 місяців 1 рік з можливим про­дов­жен­ня ще на 1рік
 

 

Розмір щомісячної стипендії

$2,400 (для про­фе­­сорів) і $2,000  (для доцентів)  $1,250 (без оподаткування)
+ 100$ на покриття житлових витрат

 

Оплачується авіаквиток в обидва боки

Останній термін подання заявки  щороку 30 листопада
Вимоги   з моменту здо­буття на­у­­кового ступеня до по­дан­­ня заяв­ки на отри­ман­ня сти­пен­дії про­йшло не більше 3 ро­­ків
 

 

Необхідні документи

 

 

CV і рекомендаційні листи (англійською мовою або на івриті)

 

надсилають на адресу:

Dean of the Department of…
Technion, I.I.T., Technion City,
Haifa, 32000, Israel

Додаткова ін­фор­мація та ап­лі­каційні форми Ayellet Raz-Katalan
Technion, I.I.T, Technion City,
Haifa, 32000, Israe

 

ДОКТОРСЬКА СТИПЕНДІЙНА ПРОГРАМА НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ім. ВЕЙЦМАНА

Стипендійна програма надає можливість кандидатам наук (які працюють над докторською дисертацією) з різних країн світу проводити дослідження у Науко­во-дос­лід­ному інституті ім. Вейцмана.

Галузь досліджень – природничі, хімічні, біологічні на­у­­ки, ма­те­ма­тика, комп’ютерні науки, викладання наукових дис­­цип­­лін, між­га­лу­зе­ві проекти.

Тривалість стипендії – від одного до двох років з мож­ли­вим продов­жен­ням на третій рік (за згодою керівника про­­гра­ми).

Розмір стипендії – US$1,865 на рік (покриває дорожні вит­­рати, витрати на проживання, участь у конференціях*).

* Стипендіат протягом року може до 50 днів витрачати на поїздки на конференції, або на проведення досліджень за межами Інституту.

Вимоги програми:

 • претендент повинен мати науковий ступінь канди­да­та наук (або пройти процедуру захисту), з моменту здо­­буття яко­го до подання заяв­ки на отримання сти­пен­дії прой­шло не більше 4 ро­­ки;
 • згода керівника групи ус­та­нови, яка приймає, взяти пре­­тен­дента на термін дії стипендії у свою дос­лід­ну гру­пу (окрім факультету математики та комп’ю­тер­­них наук);
 • наявність джерела фінансування стипендії (від де­ка­на факультету, науково-дослідного фонду установи, яка приймає, або закордонних фондів).

Необхідні документи:

усі документи надсилаються одночасно (за винятком рекомендаційних листів) у форматі Word або PDF і за­повнюються анг­лійською мовою, або на івриті

 • аплікаційна форма за під­пи­сом претендента;
 • CV і список публікацій;
 • дослідницький проект (до 2 сторінок);
 • диплом кандидата наук (у разі його відсутності – офі­цій­не підтвердження захисту та термін, необ­хід­ний для присвоєння наукового ступеня);
 • копія паспорту;
 • медична довідка за підписом сімейного лікаря;
 • щонайменше два рекомендаційні листи* (у тому числі лист від наукового керівника):

* Назва файлу рекомендаційного листа скла­да­ється з імені та прізвища претендента з нас­туп­ною по­значкою “Пре­тен­дент на докторську сти­пендію”. Ре­комендаційні листи над­силають фак­сом, елек­трон­ною поштою, або в ком­плек­ті з усіма до­ку­мен­тами.

 • лист підтримки від науковця з установи, що приймає (можна відправити окремо).

Для здобуття стипендії необхідно:

 •  отримати згоду керівника групи  ус­та­но­ви, яка при­й­має, взяти пре­тен­дента на термін дії стипендії у свою дос­лід­ну гру­пу;
 • заповнити аплікаційну форму в режимі on-line;
 • на­діс­лати повний пакет документів в електронному вигляді на адресу – (до ко­ор­­динатора стипендійної програми Dalia Greenberg, тел. 08-934-3843, факс 08-934-4114).

Керівник стипендійної програми – професор  Vuval Eshed

Останній термін подання документів – необмежений.

Проте, відбір заявок на отримання стипендій від декана факультету проводиться двічі на рік: 05 січня та 15 липня.

Докладніше –    http://www.fgs.org.il/en/article.php?id=10